นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดูแลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม​ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งร่วมกันพิจารณากรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการนำร่อง “เกษตรแม่นยำสูง สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 3.02 ล้านไร่” ใน 6 ชนิดสินค้าเป้าหมายในเบื้องต้น ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย ข้าวโพดหวาน พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนพลังงานชีวมวล (โรงไฟฟ้าชีวมวล) เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (สศก.) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดในการพัฒนาโครงการ

ทั้งนี้ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ขับเคลื่อนช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 02-345-1286 เจ้าหน้าที่โครงการฯ (คุณเบญจวรรณ)

X
X