นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง รองประธาน ส.อ.ท. นายบุญเลิศ ชดช้อย รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ส.อ.ท. และนายปติพนธ์ คุ้มภัย ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน, ม.ล. ปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน, นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สืบเนื่องจากการประชุม กพร.ปช. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่มีมติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมฯ ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ทั้ง 12 อุตสาหกรรม นั้น ทั้งนี้ ส.อ.ท. ได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายไปแล้วจำนวน 2 อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้แก่
– สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)
– สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
โดยนายถาวรฯ ได้เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อมาที่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการคือ
– อุตสาหกรรมดิจิทัลและ IoT เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ มากที่สุด เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเข้าไปเป็นส่วนสำคัญของทุก ๆ อุตสาหกรรมได้ รวมถึง Smart Farming
– อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากแนวโน้มความต้องการในปัจจุบันนั้นมีความต้องการเครื่องมือแพทย์เป็นอย่างมาก อีกทั้งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่กำลังได้รับผลกระทบในขณะนี้ สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นเครื่องมือแพทย์ได้ โดยเริ่มได้จากอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางการดำเนินการจัดตั้ง AHRDA และ MARA ที่ประสบความสำเร็จ และจะนำตัวอย่างการดำเนินงานนี้ไปเป็นพิมพ์เขียวในการจัดตั้งทั้ง 2 สถาบัน โดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
ทั้งนี้ ม.ล. ปุณฑริก ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ เห็นควร ดังนี้
– ควรเริ่มจากอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมและมีความเกี่ยวข้องกับ S-Curve
– ให้อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมเตรียมดำเนินการจัดทำ Master Plan เพื่อให้ทันการพิจารณางบประมาณ ปี 2565
– กพร.ปช. เป็นผู้ดูแลภาพรวม, Demand/Supply และแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน DIDA และ MEDA
โดย ส.อ.ท. รับเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียม Master Plan ของ DIDA และ MEDA ซึ่งมีนางกนิษฐฯ เป็นผู้รับผิดชอบ DIDA และนายบุญเลิศฯ เป็นผู้รับผิดชอบ MEDA
X
X