นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและประชุมหารือการส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรมร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม Passion (802) สภาอุตสาหกรรมฯ

โดยการประชุมหารือการบูรณาการการทำงานร่วมกันครั้งนี้มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม, การทบทวนบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการมาตรฐานระหว่าง สมอ. กับ ส.อ.ท., การจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาการใช้ QR Code แสดงในผลิตภัณฑ์ รวมถึงประเด็นอื่นๆ อาทิ การกำหนดมาตรฐานที่มีความจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรม, การเข้าร่วมเป็น Standards Developing Organization, SDO ขั้นสูง และความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานสากลและการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานร่วมกัน

X
X