13 กุมภาพันธ์ 2563 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คุณอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วมในการดำเนินการประชุม คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Industry 4.0 และ S-Curve) ครั้งที่ 5-1/2563 โดยมี รองประธานสายงานฯ สส. (ดร.คณิตฯ/คุณอดุลฯ) / กรรมการสายงาน สส. (คุณพิมพ์นาราฯ/คุณพรเทพฯ) และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ (คุณวิบูลย์ฯ) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามหก กรุงเทพฯ

โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้
1) มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าฯ
2) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
3) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561-2570
4) แผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี 2562-2571
5) แผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563-2572

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ส.อ.ท.
โทร. 02-345-1170

X
X