หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์

รายละเอียด

ลำดับ หลักสูตร หน่วยงาน คลิก
1 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน (Managerial Accounting and Financial Management) มสธ คลิก
2 กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร (The Ultimate Profit Strategy) ศรีปทุม คลิก
3 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) จุฬา คลิก
4 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) จุฬา คลิก
5 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) ราม คลิก
6 การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management and Benefit) ปัญญาภิวัฒน์ คลิก
7 การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Management) ปัญญาภิวัฒน์ คลิก
8 การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง (Performance Management System for High Performance Organization) ปัญญาภิวัฒน์ คลิก
9 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ (Strategic Management and Marketing in a Globalized Era) มสธ คลิก
10 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงโรงงาน (Plant Maintenance Technology) ลาดกระบัง คลิก
11 เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique) มช คลิก
12 การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) National Open University คลิก
13 การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Collaboration) สำนักงาน กพ คลิก
14 การสอนงาน Coaching จุฬา คลิก
15 ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Leadership and Responsibility) สำนักงาน กพ คลิก
16 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Easy English for Everyday Life) คลิก
17 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for communication) คลิก
18 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Office) คลิก

 

X
X