สิทธิประโยชน์จาก BOI

 
ด้วยเจตนารมย์ความมุ่งมั่นตระหนักถึงการค้ายุคโลกาภิวัฒน์ฯ (Globalization) ธุรกิจแข่งขันอย่างเสรีมีบทบาทความต่อเนื่อง กระบวนการธุรกิจที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และ ชัดเจน (Just – In – Time) ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งกับการสร้างความได้เปรียบทางการค้า

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) โดยการมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้เปิดให้บริการ "การพิจารณาสูตรการผลิต" ที่ผู้ประกอบการจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ BOI ในมาตรา 36 โดยเริ่มนำร่องในผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก

การให้บริการพิจารณาสูตรการผลิตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความ มุ่งมั่นให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ จะช่วยสร้างความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นอกจากนั้น ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดการยื่นขอรับการพิจารณาสูตรการผลิต ส.อ.ท.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 8 / 2547 ว่าด้วย การมอบ
หมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตฯ
เอกสารประกอบการพิจารณา
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
   
แบบฟอร์มการยื่นขอรับการบริการ
การยื่นขอสูตรการผลิตใหม่
การแก้ไขสูตรการผลิตฝ่ายบริหารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0–2345–1152 โทรสาร : 0–2345–1154 E-Mail : warapornk@off.fti.or.th

จำนวนคนอ่าน : 38296 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย