กิจกรรม ส.อ.ท.

งานสัมมนา เรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (ฉบับใหม่)

 ด่วนรับจำนวนจำกัด!!!

งานสัมมนา เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (ฉบับใหม่)
ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการนำไปใช้

ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00  - 16.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 ความเป็นมา :

              ในปี พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรับเปลี่ยนจาก ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นฉบับ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน มีแนวคิดในการพิจารณาบนพื้นฐานของความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนนิยามศัพท์ รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) จึงได้กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน (transition) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 version ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากมาตรฐานประกาศใช้

            ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (ฉบับใหม่) ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการนำไปใช้ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 หรือ ISO/IEC 17025 : 2005 รวมทั้ง ห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2017 (ฉบับใหม่) ได้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ฉบับใหม่
2. สามารถนำไปใช้จัดทำและปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ฉบับใหม่ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย :

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 หรือ ISO/IEC 17025: 2005 และผู้สนใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ :

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ฉบับใหม่
2. รับทราบสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมาตรฐานฉบับใหม่
3. รับทราบแนวทางในการเตรียมการและวิธีการในการปรับระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่
4. ได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา อาทิ PowerPoint สรุปสาระสำคัญและเอกสารมาตรฐานฉบับใหม่
5. ได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการสัมมนา ISO/IEC 17025: 2017

การสมัครเข้าร่วมงาน :
1. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/N3SG9V
2. อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 1,600 บาท (1,495.33 บาท + VAT 104.67 บาท)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม โทร. 0-2345-1175
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Anusorn Suksiripong
ปรับปรุงเมื่อ:
14 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนคนอ่าน:
6724

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย