กิจกรรม ส.อ.ท.

การฝึกอบรม เรื่อง “การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” รุ่นที่ 5

 ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ครบ 50 ท่าน แล้ว 

 

เจาะลึกข้อกำหนด และแนวทางการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่

 

การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 ความเป็นมา :

ในปี พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรับเปลี่ยนจาก ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นฉบับ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน มีแนวคิดในการพิจารณาบนพื้นฐานของความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนนิยามศัพท์ รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) จึงได้กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน (transition) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 version ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากมาตรฐานประกาศใช้

            ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (ฉบับใหม่) ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการนำไปใช้” ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 หรือ ISO/IEC 17025 : 2005 รวมทั้ง ห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2017 (ฉบับใหม่) ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

กลุ่มเป้าหมาย :

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 หรือ ISO/IEC 17025: 2005 และผู้สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม :

1. การบรรยายและซักถามปัญหา
2. การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

ประโยชน์ที่ได้รับ :

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ฉบับใหม่
2. รับทราบสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมาตรฐานฉบับใหม่
3. รับทราบแนวทางในการเตรียมการและวิธีการในการปรับระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่
4. ได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาทิ PowerPoint สรุปสาระสำคัญและเอกสารมาตรฐานฉบับใหม่
5. ได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการสัมมนา ISO/IEC 17025: 2017

การสมัครเข้าร่วมอบรม:

1. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ https://goo.gl/gVJnZp
2. รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 ท่าน
3. สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำการชำระค่าลงทะเบียนก่อน 50 ท่านแรก
4. อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 3,800 บาท (3551.40 บาท + VAT 248.60 บาท) รอรับใบแจ้งค่าลงทะเบียนทาง Email ก่อนทำการชำระเงิน โดยชำระภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม โทร. 0-2345-1175

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Anusorn Suksiripong
ปรับปรุงเมื่อ:
28 มิถุนายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
1945

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย