กองเลขาธิการ

รายชื่อกองลเขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2559-2561

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา เลขาธิการ
2
นางพัชนี ธนาพรสิน นายทะเบียน
3
พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล เหรัญญิก
4
นายกรกฤช จุฬางกูร รองเลขาธิการ
5
นางกรภัคร์ มีสิทธิตา รองเลขาธิการ
6
นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน รองเลขาธิการ
7
นางเกศมณี เลิศกิจจา รองเลขาธิการ
8
นายโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ รองเลขาธิการ
9
นายขจรศักดิ์ มหคุณวรรณ รองเลขาธิการ
10
นายคมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองเลขาธิการ
11
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี รองเลขาธิการ
12
ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล รองเลขาธิการ
13
ดร.ชาญวุฒิ นิติกิจไพบูลย์ รองเลขาธิการ
14
นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองเลขาธิการ
15
นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ รองเลขาธิการ
16
นายนภดล ศิวะบุตร รองเลขาธิการ
17
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ รองเลขาธิการ
18
นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ รองเลขาธิการ
19
นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง รองเลขาธิการ
20
นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
21
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการ
22
ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการ
23
นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ รองเลขาธิการ
24
นายพากร วังศิราบัตร รองเลขาธิการ
25
นายพิภพ โชควัฒนา รองเลขาธิการ
26
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองเลขาธิการ
27
นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ รองเลขาธิการ
28
นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการ
29
นายไพรัตน์ ตังคเศรณี รองเลขาธิการ
30
นายมงคลชัย ดวงแสงทอง รองเลขาธิการ
31
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ รองเลขาธิการ
32
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองเลขาธิการ
33
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองเลขาธิการ
34
นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ รองเลขาธิการ
35
นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ รองเลขาธิการ
36
นายสมชัย โอวุฒิธรรม รองเลขาธิการ
37
นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ รองเลขาธิการ
38
นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ รองเลขาธิการ
39
นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการ
40
นายสุกิจ คงปิยาจารย์ รองเลขาธิการ
41
นายสุภาพ สุวรรณพิมลกุล รองเลขาธิการ
42
นายสุรชัย โสตถีวรกุล รองเลขาธิการ
43
นายสุวัฒน์ กมลพนัส รองเลขาธิการ
44
นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช รองเลขาธิการ
45
นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน รองเลขาธิการ
46
นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองเลขาธิการ
47
นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ
48
นายอโศก อุปัทยา รองเลขาธิการ
49
นายอสิ ตัณสถิตย์ รองเลขาธิการ
50
นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ รองเลขาธิการ
51
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ รองเลขาธิการ
52
นายอำนาจ ยะโสธร รองเลขาธิการ
53
นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองเลขาธิการ
54
ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
55
นายกรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

จำนวนคนอ่าน : 20677 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย