คณะกรรมการส.อ.ท.

รายชื่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2559-2561


Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายเจน นำชัยศิริ
ประธาน ส.อ.ท.
2
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานกิตติมศักดิ์
3
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
รองประธานอาวุโส
4
นายสมพงศ์ นครศรี
รองประธานอาวุโส
5
นายสุมิดา บุรณศิริ
รองประธานอาวุโส
6
นายทวี ปิยะพัฒนา
รองประธานอาวุโส
7
นายสมพงษ์ ตันเจริญผล
รองประธานอาวุโส
8
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
รองประธาน
9
ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
รองประธาน
10
นายเชิญพร เต็งอำนวย
รองประธาน
11
นายถาวร ชลัษเฐียร
รองประธาน
12
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
รองประธาน
13
นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ
รองประธาน
14
นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์
รองประธาน
15
นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
รองประธาน
16
นายนิธิ ภัทรโชค
รองประธาน
17
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
รองประธาน
18
นายบวร วงศ์สินอุดม
รองประธาน
19
น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม
รองประธาน
20
นายปฐม สุทธาธิกุลชัย
รองประธาน
21
นายพิชิต บูรพวงศ์
รองประธาน
22
นายพีระ เพชรพาณิชย์
รองประธาน
23
นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ
รองประธาน
24
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์
รองประธาน
25
นายมานะผล ภู่สมบุญ
รองประธาน
26
นายวศิน เตยะธิติ
รองประธาน
27
นายวัลลภ วิตนากร
รองประธาน
28
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
รองประธาน
29
นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์
รองประธาน
30
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
รองประธาน
31
นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
รองประธาน
32
นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร
รองประธาน
33
นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
รองประธาน
34
นายสมยศ ตั้งมีลาภ
รองประธาน
35
นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์
รองประธาน
36
นายสมัย ลี้สกุล
รองประธาน
37
นายสุชาติ จันทรานาคราช
รองประธาน
38
นายอรินทร์ จิรา
รองประธาน
39
นางพัชนี ธนาพรสิน
รองประธานและนายทะเบียน
40
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
เลขาธิการ
41
พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล
เหรัญญิก
42
นายกรกฤช จุฬางกูร
รองเลขาธิการ
43
นางกรภัคร์ มีสิทธิตา
รองเลขาธิการ
44
นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน
รองเลขาธิการ
45
นางเกศมณี เลิศกิจจา
รองเลขาธิการ
46
นายโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์
รองเลขาธิการ
47
นายขจรศักดิ์ มหคุณวรรณ
รองเลขาธิการ
48
นายคมสัน เหล่าศิลปเจริญ
รองเลขาธิการ
49
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี
รองเลขาธิการ
50
ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล
รองเลขาธิการ
จำนวนคนอ่าน : 78440 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย