เอกสารระบบคุณภาพ

 
   ส.อ.ท.

 

 
ISO 9001:2008
QMS02073/158

   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้รับการรับรองระบบบริหารหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 : 2008
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

 

นโยบายคุณภาพ

"ศูนย์รวมอุตสาหกรรมไทย มุ่งมั่นให้บริการด้วยจรรยาบรรณ และคุณภาพบุคลากร"
 

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะดำเนินการดังนี้
1. พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008
2. มีฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องและทันสมัย
3. ให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือทั้งใน และต่างประเทศ
4. มีระบบการคัดเลือกพนักงานและผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. พัฒนาพนักงานและระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
 

ขอบข่ายการขอการรับรอง

1. การออกแบบและการพัฒนาและการบริการเกี่ยวกับการจัดประชุมและสัมมนา
2. การบริการเกี่ยวกับ
- ประกาศนโยบายอุตสาหกรรม
- รายงานและข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
- การออกหนังสือรับรองต่างๆ แก่สมาชิก
- การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุตสาหกรรมเข้าทำกิจกรรมด้านนโยบาย
- ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านอุตสาหกรรม
 

 

จำนวนคนอ่าน : 77384 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย