สมัครงานกับ ส.อ.ท.


ตำแหน่งงาน:
เจ้าหน้าที่ - งานอบรมสัมมนา
จำนวน:
1 ตำแหน่ง
อายุ:
22 - 25 ปี
วุฒิการศึกษา:
ชาย/หญิง
ที่มา:
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การด้านการจัดอบรม สัมมนา อย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office) ในระดับดี
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (ผลคะแนนสอบ TOEIC 500 ขึ้นไป)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร (Service Mind) และมีความกระตือรือร้น
สวัสดิการ:
1. ประกันสังคม
2. ค่าพาหนะ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและค่าที่พัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
การติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์:
02-345-1077-9
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Supawadee Samkaew
ปรับปรุงเมื่อ:
28 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนคนอ่าน:
20014


บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย