สมัครงานกับ ส.อ.ท.


ตำแหน่งงาน:
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จำนวน:
หลาย ตำแหน่ง
อายุ:
22 - 25 ปี
วุฒิการศึกษา:
ชาย/หญิง
ที่มา:
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
คุณสมบัติ:
รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- มีประสบการณ์ 0 – 2 ปี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) ในระดับดี
- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี – ดีมาก (ผลคะแนนสอบ TOEIC 500 ขึ้นไป)
การติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์:
02-345-1077-9
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Supawadee Samkaew
ปรับปรุงเมื่อ:
28 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนคนอ่าน:
53022


บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย