สมัครงานกับ ส.อ.ท.


ตำแหน่งงาน:
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน:
หลาย ตำแหน่ง
อายุ:
20 - 21 ปี
วุฒิการศึกษา:
ชาย/หญิง
ที่มา:
ปริญญาตรี
คุณสมบัติ:
- ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือพึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด ประชาสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ เศรษฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดและขั้นตอนการรับนักศึกษาฝึกงาน
1.จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกอบรม (ออกโดยมหาวิทยาลัย)
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ระบุรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อคณะ ภาควิชา สาขา มหาวิทยาลัย
2.ชื่อนักศึกษา และจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงาน
3.ระยะเวลาการฝึกงาน เริ่มต้น สิ้นสุด รวมจำนวนวัน และ ชม.การฝึกงาน
4.รายชื่อพร้อมเบอร์ติดต่อที่สะดวก(เบอร์มือถือ) ของ อ.ที่ปรึกษา หรือ อ.ที่เกี่ยวข้อง
2.ประวัตินักศึกษา (resume)
ระบุรายละเอียด ดังนี้
1.รายละเอียดประวัติส่วนตัว+รูปถ่าย (ชื่อ-นามสกุล-ชื่อเล่น,ส่วนสูง-น้ำหนัก,ที่พัก,งานอดิเรก)
2.รายละเอียดประวัติครอบครัว (ชื่อบิดา-มารดา,พี่น้อง)
3.ประวัติการศึกษา
4.ประวัติการฝึกอบรม,กิจกรรม
5.ความสามารถพิเศษ (คอมพิวเตอร์,ภาษา,พิมพ์ดีด,กีฬา)
3.Transcript (ผลการเรียนเฉลี่ยถึงเทอมล่าสุด)
******************************************************************************
วิธีการยื่นจดหมาย ทำได้ 2 วิธี
1.ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ ด้านล่าง
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(วงเล็บมุมซอง : นักศึกษาฝึกงาน)
2.ยื่นด้วยตัวเอง ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สนง.สภาอุตสาหกรรมฯ
การพิจารณาและตอบรับ (ประมาณ 2-3 สัปดาห์)
1.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ใช้เวลาประมาณ 1 วัน
2.เวียนให้หน่วยงานต่างๆ ในสภาอุตสาหกรรมฯ ทราบ ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
3.แจ้งตอบรับ
การติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์:
02-345-1077-9
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Supawadee Samkaew
ปรับปรุงเมื่อ:
9 กรกฎาคม 2562
จำนวนคนอ่าน:
24575


บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย