สมัครงานกับ ส.อ.ท.


ตำแหน่งงาน:
เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม
จำนวน:
1 ตำแหน่ง
อายุ:
22 - 28 ปี
วุฒิการศึกษา:
ชาย/หญิง
ที่มา:
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
คุณสมบัติ:
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์
มีประสบการณ์การด้านงานประสานงาน / การจัดกิจกรรมต่างๆ / การให้บริการ
มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้อยู่ในระดับดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ : ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียด รอบคอบ
หมายเหตุ:
รายละเอียดงาน จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม และคณะกรรมการต่างๆ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม งานสัมมนา งานแสดงสินค้า งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์:
0-2345-1077-9
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Supawadee Samkaew
ปรับปรุงเมื่อ:
19 มีนาคม 2562
จำนวนคนอ่าน:
5976


บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย