สมัครงานกับ ส.อ.ท.


ตำแหน่งงาน:
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
จำนวน:
1 ตำแหน่ง
อายุ:
22 - 28 ปี
วุฒิการศึกษา:
ชาย/หญิง
ที่มา:
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
คุณสมบัติ:
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (TOEIC 720 ขึ้นไป)
มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ:
1. ประกันสังคม
หมายเหตุ:
รายละเอียดงาน งานจัดประชุม งานเข้าร่วมประชุม งานประสานงานระหว่างประเทศต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์:
0-2345-1077-9
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Supawadee Samkaew
ปรับปรุงเมื่อ:
27 มิถุนายน 2562
จำนวนคนอ่าน:
4091


บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย