ข่าวส.อ.ท.

ส.อ.ท. เร่งเตรียมความพร้อมรองรับโครงการแบตเตอรี่ ว่าจ้างทีดีอาร์ไอศึกษาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม Grid Energy Storage


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมของระบบสำรองไฟฟ้า รองรับแผนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว ได้เซ็นสัญญาจ้าง TDRI ศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม Energy Storage ที่จะลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve คาดได้ข้อสรุปภายใน 6 เดือน พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการลงทุนโรงงานแบตเตอรี่มูลค่า 1 แสนล้านบาท มั่นใจช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน-ลดการนำเข้า หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในงานพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสารองไฟฟ้าสาหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage)   ส.อ.ท.ได้พิจารณาแล้วว่า อุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี่เป็น Quick win project สำหรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve เนื่องจากมีความพร้อมทุก ๆ ด้าน จึงเชื่อว่าสามารถเริ่มลงทุนได้เป็นกลุ่มแรกๆ และจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นฐานกำลังอันสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกหลายแขนง อาทิเช่น การสำรองไฟฟ้าของประเทศโดยระบบกักเก็บพลังงานกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือสถานีไฟฟ้าย่อย  ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ

ด้วยการลงทุนในอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้านี้ ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีการใช้แรงงานในระดับวิศวกรเฉพาะทาง ซึ่งก่อให้เกิดการว่างจ้างงาน ในระดับวิศวกร และช่างฝีมือแรงงานทีมีความรู้ความสามารถ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนสู่คน ในอุตสาหกรรม 4.0 และยิ่งไปกว่านั้น ยังต้องมีการชักชวน บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมระบบกับเก็บพลังงาน มาร่วมลงทุนอีกหลายราย ดังนั้นเพื่อให้เกิดเป็น นิคมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่อย่างครบวงจร ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ส.อ.ท.จึงได้ทำการว่าจ้าง มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อทำ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้าโดยมีระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำรายงานผลการศึกษาที่ได้ มาประกอบการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไทยไปสู่ระดับโลก และอีกทั้งยังสามารถส่งต่อความรู้ที่ได้ไปยัง รัฐบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนานโยบาย พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกับเก็บพลังงาน และยังสามารถจัดทำแผนพัฒนานโยบายในรูปแบบต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน โดยคาดหวัง ให้อุตสาหกรรมนี้สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง ชั้นนำของประเทศที่สามารถพึ่งพิงได้อย่างเป็นรูปธรรม ในระยะเวลาอันสั้น
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
29 กันยายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
499

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย