ข่าวส.อ.ท.

ประชุม กกร. เดือนพฤศจิกายน 2560


 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยที่ประชุม กกร. เห็นว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2560 ที่ขยายตัวสูงกว่าคาด ประกอบกับ การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังสามารถรักษาแรงส่งของการขยายตัวที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 อาจจะขยายตัวโน้มเข้าสู่กรอบบนของประมาณการ กกร. ที่ 3.7-4.0% โดยการส่งออกน่าจะขยายตัวได้สูงกว่ากรอบประมาณการเดิม ที่ 6.5-7.5% หลัง 10 เดือนแรกของปี ขยายตัวสูงถึง 9.7% กกร. จึงมองว่า มีความเป็นไปได้ที่การส่งออกในปี 2560 อาจจะขยายตัวประมาณ 9.0%

                ในส่วนของค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 31 เดือนแตะ 32.55 บาท/ดอลลาร์ฯ ในช่วงปลายเดือน พ.ย. (และแข็งค่าแล้ว 9.7% จากปลายปีก่อน) เนื่องจากเงินดอลลาร์ฯ ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษีของสหรัฐฯ รวมทั้งจากการไหลกลับเข้ามาของเงินลงทุนต่างชาติ ซึ่งความเคลื่อนไหวของเงินทุนระยะสั้นดังกล่าว อาจส่งผลกระทบถึงความสามารถในการแข่งขันและการประกอบการของผู้ส่งออกได้ ภาครัฐจึงควรดูแลให้ความเคลื่อนไหวเงินทุนระยะสั้นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการให้น้อยที่สุด และ กกร.ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ SMEs ประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการให้ความรู้และการทดลองการนำเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาใช้ให้กับ SMEs ทั่วประเทศ จึงอยากให้ SMEs ที่มีการส่งออกและนำเข้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ

                ภาพรวมเศรษฐกิจ การส่งออก และการท่องเที่ยว มีขยายตัวดีมาก แต่เศรษฐกิจฐานรากยังไม่ดีเท่าที่ควร รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากและมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยในส่วนของการร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ฉบับแก้ไข จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ 19 ธ.ค. 2560 นั้น กกร. ได้มีการมอบหมายให้คณะทำงานฯ นำร่างฯ ฉบับแก้ไขดังกล่าว เพื่อศึกษาและให้ข้อคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งนี้ เพื่อจะนำไปสู่แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศต่อไป
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
8 ธันวาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
810

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย