ข้อร้องเรียน

Appeal

หมายเหตุ

 

  • สำหรับรำยละเอียดของปัญหำควำมเดือดร้อนเรื่องเพื่อทรำบ ท่ำนกรรมกำรสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดได้ใน Website ส.อ.ท. : www.fti.or.th
  • หัวข้อที่มีเครื่องหมำย **เป็นเรื่องที่มีควำมคืบหน้ำ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกรรมการและสำนักงาน คุณลลิตา กมลยะบุตร

โทรศัพท์ : 02-345-1084

อีเมล์ : lalitak@fti.or.th
Share This
X
X