“เรือโทพงศ์เทพ นรขำ” ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมัยที่ 2 (วาระปี 2563 – 2565)

“เรือโทพงศ์เทพ นรขำ” ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมัยที่ 2 (วาระปี 2563 – 2565)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มีมติเลือก เรือโทพงศ์เทพ นรขำ จาก บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมัยที่ 2 (วาระปี 2563-2565)

เรือโทพงศ์เทพ นรขำ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ เป็นสมัยที่ 2 และพร้อมที่จะสานต่อภารกิจในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มอุตสาหกรรมผก๊าซ อาทิเช่น

· การผลักดัน มาตรฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรม

· การผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาแอร์ระเบิด

กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม อยู่ระหว่างการผลักดัน แก้ไขปัญหา “แอร์ระเบิด”

กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม อยู่ระหว่างการผลักดัน แก้ไขปัญหา “แอร์ระเบิด”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ , กลุ่มฯ ก๊าซ และสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม (SIGA) ได้มีการหารือในเรื่องของการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาแอร์ระเบิด เนื่องจากปัจจุบันยังมีข่าวเกี่ยวกับการบาดเจ็บของช่างแอร์ ที่เกิดจากการทำงานที่ผิดวิธี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน มีความเห็นร่วมกันในการจัดทำ บันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รวมถึงร่วมกันศึกษาแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำ ร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีการนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือ ต่อไป

งานสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบท่อบรรจุก๊าซความดันสูงของหน่วยทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ

งานสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบท่อบรรจุก๊าซความดันสูงของหน่วยทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม (SIGA) ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบท่อบรรจุก๊าซความดันสูงของหน่วยทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ประจำปี 2562”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการตรวจทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซและการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตรวจทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

X
X