กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์) ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ (นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม) พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมมอบ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลศิริราช โดยมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา) และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช (รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์) เป็นผู้รับมอบ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช รายการผลิตภัณฑ์มี ดังนี้

รายการผลิตภัณฑ์มี ดังนี้
1. หุ่นยนต์วัดไข้ 1 ตัว สนับสนุนโดย บจก.ซีที เอเซีย โรโบติกส์
2. เสื้อคลุม Isolation Gown 30 ชุด สนับสนุนโดย บจก.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์, บจก. อาร์ซี-ฟิล์ม และ บจก. ทองไทยการทอ
3. น้ำยาฆ่าเชื้อ 24 แกลลอน สนับสนุนโดย บจก. โพสเฮลท์แคร์
4. ถุงมือยางตรวจโรค (100ชิ้น/กล่อง) 200กล่อง สนับสนุนโดย กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ
5. Face shield 100 ชิ้น สนับสนุนโดย บจก.ซี.ซี.ออโตพาร์ท
6. สเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ 1,000 ขวด สนับสนุนโดย บจก.ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด และ นายนริศชา ต่อสุทธิ์กนก
7. เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 1,000 ขวด สนับสนุนโดย บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992)
8. ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 8 ม้วนสนับสนุนโดย บจก.เอนซไปร์ อินดัสตรี

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องอบฆ่าเชื้อ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ มูลค่า 50 ล้านบาท ให้กับ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องอบฆ่าเชื้อ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ มูลค่า 50 ล้านบาท ให้กับ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

22 เมษายน 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ (นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์) ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ (นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม) ที่ปรึกษากลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ (นายอนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์) และกรรมการกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ (นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ) ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องอบฆ่าเชื้อ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ จำนวน 25 เครื่อง มูลค่า 50,000,000 บาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ฆ่าเชื้อชุด PPE ครั้งละ 20 ชุด และหน้ากาก N95 ครั้งละ 60 ชิ้น ในเวลา 1 ชั่วโมง สนับสนุนโดย บจก.นำวิวัฒน์คอร์ปอเรชั่น และ บจก.เบทเทอร์พร๊อพเพอร์ตีส์ ดีเวลลอปเม้นท์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เข้าพบรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เข้าพบรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

       10 มีนาคม 2563 นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งมีวาระ 2 ปี (2563-2565) และหารือแนวทางการดำเนินงาน รับฟังนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกลุ่มฯ หารือแนวทางการบูรณาการเชิงลึกด้านฐานข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และขอให้กระทรวงฯ ร่วมผลักดันด้านตลาดเครื่องมือแพทย์ไทยในเชิงนโยบาย

       ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ทั้งในด้าน การกระตุ้นอุปสงค์ สนับสนุนอุปทาน และ สร้างปัจจัยสนับสนุน รวมถึงได้มีการวาง Roadmap ผลิตภัณฑ์เป้าหมายในการพัฒนา แบ่งเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว อีกทั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในปีงบประมาณ 2563-2564 โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจ SME ด้านการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะฝีมือ สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอีกด้วย

Taiwan Healthcare Expo 2019

Taiwan Healthcare Expo 2019

5 – 8 ธันวาคม 2562 นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เข้าร่วมงาน Taiwan Healthcare Expo 2019 ในฐานะ VIP Delegation ณ Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2, 1 & 4F ประเทศไต้หวัน โดยภายในงานประกอบไปด้วย โรงพยาบาลอัจฉริยะและการดูแลสุขภาพด้วยระบบดิจิทัลโดยใช้ AI, IoT, คลาวด์ และหุ่นยนต์ ,นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ นำโดย Foxconn, Realtek, Asus, Acer, Wistron, Qisda, iEi, Advantech, Quanta และ Compal , การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์คุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ ศัลยกรรมพลาสติก การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด และการตรวจสุขภาพขั้นสูง ,R&D, CDMO และ CMO ด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ ,การรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัยที่สุด ประกอบไปด้วยการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน เซลล์บำบัด และการทดสอบทางพันธุกรรม ,ผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เฉพาะทางและการทดสอบทางพยาธิวิทยา อาทิ ศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมกระดูก ทันตกรรม จักษุวิทยา ตัจวิทยา และยานอนหลับ และการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี การดูแลสุขภาพเคลื่อนที่ และการแพทย์ทางไกล โดยมีผู้ร่วมออกร้าน 500 รายจาก 17 ประเทศทั่วโลก

Roundtable Discussion ในหัวข้อ Trends and Developments of Health Sector in Thailand

Roundtable Discussion ในหัวข้อ Trends and Developments of Health Sector in Thailand

12 กันยายน 2562 นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เป็นวิทยากรใน Roundtable Discussion หัวข้อ “Trends and Developments of Health Sector in Thailand” จัดโดย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม Nile 1 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ ไบเทค บางนา

Medical Fair Thailand 2019 : 9th International Exhibition on Hospital, Diagnostic, Pharmaceutical, Medical & Rehabilitation Equipment & Supplies

Medical Fair Thailand 2019 : 9th International Exhibition on Hospital, Diagnostic, Pharmaceutical, Medical & Rehabilitation Equipment & Supplies

11 – 13 กันยายน 2562 คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในงาน Medical Fair Thailand 2019 : 9th International Exhibition on Hospital, Diagnostic, Pharmaceutical, Medical & Rehabilitation Equipment & Supplies ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยภายในงานประกอบไปด้วย อุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีผู้เข้าร่วมออกบูธกว่า 900 ราย จาก 49 ประเทศทั่วโลก

X
X