การประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2563 – 2565

การประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2563 – 2565

19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า จัดการประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2563 – 2565 ณ โรงแรม  The Grand Fourwings Convention ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

โดย มีรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2563 – 2565 ดังนี้

(1)

นายโชติ ชูสุวรรณ

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1

สน7025

(2)

นายณรงค์ชัย  วิสูตรชัย

บมจ. โกลว์ พลังงาน

สน7294

(3)

นายยุทธนา เจริญวงศ์

บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์

สน7899

(4)

นายมารุต ยิบกาญจนา

บจก. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น

สน7238

(5)

นายดอน ทยาทาน

บจก บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง)

สน7254

(6)

นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

สน7424

(7)

นายจิรพัฒน์ โตวณะบุตร

บจก.เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์

สน7741

(8)

นายมนัสชัย คงรักษ์กวิน

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

สน9757

(9)

นายจำนงค์ เงินราษฎ์

บจก. เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น

สน7256

(10)

นายกลกรรณ จันทร์กระจ่างแจ้ง

บจก. ไทยออยล์เพาเวอร์

สน7243

(11)

นายพิชัย กาญจนรุจิวุฒิ

บจก. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1

สน12300

โดย คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายโชติ ชูสุวรรณ ผู้แทนจาก บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 (สน7025) เป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2563 – 2565

เอกชนเสนอภาครัฐ ดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จำเป็น เพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

เอกชนเสนอภาครัฐ ดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จำเป็น เพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

      

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย          และนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมงานแถลงข่าวหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการและข้อเสนอแนะของภาคเอกชน ที่สนับสนุนมาตรการหยุดยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19 ของภาครัฐ” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยร่วมแถลงข่าวผ่านระบบ VDO Conference True Virtual World อาทิ นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย, นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส SCG, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี Thai Bev, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กลุ่มมิตรผล, นายศุภชัย เจียรวนนท์ TRUE, นายสนั่น อังอุบลกุล ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ และนายชาติศิริ โสภณพนิช ธนาคารกรุงเทพ ณ ห้อง 802 สภาอุตสาหกรรมฯ

โดยภาคเอกชนขอให้ภาครัฐดูแลโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นยิ่งยวด Critical Industry and Supply Chain (CISC) และการขนส่งสินค้า (Logistics) เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่จำเป็นขาดแคลน ดังนี้

 • อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาล น้ำมันปาล์ม เครื่องจักรกลการเกษตร การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้วและกระจก เยื่อกระดาษ อลูมิเนียม
 • อุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ยาง
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งหุ่ม
 • อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน
 • อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจที่มีความจำเป็น (Essential) ต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจอย่างรุนแรงสามารถดำเนินการได้ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม, เวชภัณฑ์การแพทย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร. ธุรกิจการเกษตร, พลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ต้องป้อนอุตสาหกรรมข้างต้น ช่องทางการจัดจำหน่าย การขนส่งและโลจิสติกส์

ข้อเสนอต่อภาครัฐ

 • ให้ภาครัฐดูแลโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นยิ่งยวด Critical Industry and Supply Chain (CISC) และการขนส่งสินค้า (Logistics) เพื่อป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมดังกล่าวหยุดชะงัก
 • ขอให้งดการจ่ายประกันสังคมสำหรับลูกจ้างและนายจ้าง เป็นระยะเวลา 4 เดือน
 • ให้ภาครัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80
 • ขอเลื่อนการจ่ายค่าน้ำและค่าไฟออกไป 4 เดือน
 • ให้ภาคเอกชนหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า กรณีใช้งบประมาณเพื่อป้องกัน COVID-19
 • ให้ระบบสาธารณูปโภคให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 • หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจติดต่อกับภาคเอกชน สามารถให้บริการทางออนไลน์ได้
 • ให้ผู้ขนส่งสินค้าสามารถส่งสินค้าได้ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค
  กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า เร่งรัดการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ SPP ที่กำลังจะหมดอายุสัญญากับ กฟผ.

  กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า เร่งรัดการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ SPP ที่กำลังจะหมดอายุสัญญากับ กฟผ.

  • กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า เร่งรัดการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ SPP ที่กำลังจะหมดอายุสัญญากับ กฟผ. รวมถึงผลักดันแนวทางของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า และสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  
   X
   X