การร่วมออกบูธงานแสดงสินค้า Propak Asia 2019

การร่วมออกบูธงานแสดงสินค้า Propak Asia 2019

กลุ่มฯ พลาสติกได้เข้าร่วมออกบูธงาน Propak Asia หรือ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของเอเชีย ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กลุ่มฯ ได้พื้นที่ในการร่วมออกบูธทั้งหมด 96 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น 10 บูธ ที่ตั้งของบูธอยู่ที่ฮอลล์ 105 โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมจัดงานแสดง 1,581 บริษัท จากทั้งหมด 44 ประเทศ และผู้เข้าร่วมงาน 48,799 คน จากทั้งหมด 79 ประเทศ

“โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่าง  ยั่งยืน”  Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste  Management

“โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่าง ยั่งยืน” Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 – “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก” ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรภายใต้ “โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” หรือ “PPP Plastic” (Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) ก่อตั้งขึ้นโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ กว่า 20 องค์กร ได้ร่วมแถลงผลงาน 1 ปีของการขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมร่วมกันกับองค์กรภาคีใหม่ประกาศเจตนารมณ์เพื่อสานต่อปณิธานลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ทีมงาน PPP Plastic ลงพื้นที่ “การแยกขยะ พลาสติกบ้านเพ” และ “ศูนย์การจัดขยะมูล ฝอยรวมแบบครบวงจร-อบจ.ระยอง

ทีมงาน PPP Plastic ลงพื้นที่ “การแยกขยะ พลาสติกบ้านเพ” และ “ศูนย์การจัดขยะมูล ฝอยรวมแบบครบวงจร-อบจ.ระยอง

อบต.บ้านเพเป็น หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบโดย มีทีมงานอบต.ที่เข้มแข็ง ตั้งแต่นายกเทศมนตรีและ ปลัดที่กำกับให้จนท.ลง พื้นที่ทุกวันศุกร์และคอย รายงานผลทุกสัปดาห์ มี ระบบบันทึกการขายแบบ แยกประเภทถุงพลาสติก และรายชื่อผู้ซื้อผู้ขาย สร้างการแข่งขันของ 23 ชุมชนภายในบ้านเพ ได้ เป็นอย่างดี

โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมงานได้ติดตามความ คืบหน้าโดยการบันทึก ปริมาณขยะ และปริมาณ ขยะพลาสติก โดยแยก ชนิดของถุงพลาสติก ชนิดต่างๆที่นำมาขายได้ ของทั้ง 19 หน่วยงาน. RY “ศูนย์ครบวงจร” ปัจจุบัน รองรับขยะจาก 67 อปท. รวม 1,000 ตัน/วัน เพื่อแยกขยะได้ ขยะอินทรียไปทำปุ๋ยและ Biogas. และได้ขยะเพื่อทำ  RDF ของบริษทั GPSC 350 ตัน/วัน และ RDF ของบริษัท TPI 200 ตัน/วัน

X
X