เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย

เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย

📌”เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย”

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. เป็นประธานพิธีเปิดงานเสวนา “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” โดยมีคุณชัยวัฒน์ นิยมการ ประธานกลุ่มฯ เคมี พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ เคมีเข้าร่วมงาน และมีคุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการกลุ่มฯ เคมี เป็นประธานจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานเสวนาจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐ สมาชิก ส.อ.ท. สถาบันการศึกษา เกษตรกร บุคคลทั่วไปและสื่อมวลชนกว่า 150 คน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

งานเสวนา “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” จัดขึ้นเพื่อที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสารเคมี การจัดการสารเคมีตามหลักสากล ในด้านการผลิตและการใช้สารเคมีอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมเคมี ทั้ง 7 ท่าน ดังนี้

1.รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฮาซเคมโลจิสติกส์แมเนจเมนท์ จำกัด ประธานกลุ่ม Responsible care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3.ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้เชี่ยวชาญ Green Chemistry
4. ดร.นวลศรี ทยาพัชร ผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงานสารตกค้างทางการเกษตร JMPR (FAO/WHO) และอดีตผู้อำนวยการกองวัตถุมีพิษ กรมวิชาการเกษตร
5.ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
6.ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
7.ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัย วนานุกูล  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และหัวหน้าศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 8.00 – 12.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 8.00 – 12.30 น.

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 8.00 – 12.30 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสารเคมีต่อการพัฒนาประเทศและการใช้เคมีภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง แนวทางการจัดการสารเคมีของประเทศ

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางลิงค์:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4cnjAeFBLQ_l4j6ZmPsvS_LqcfHUHKO6fUKLO73fThO-30g/viewform

  คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียจำประเทศไทย เพื่อแนะนำกลุ่มฯ และหารือแนวทางความร่วมมือ

  คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียจำประเทศไทย เพื่อแนะนำกลุ่มฯ และหารือแนวทางความร่วมมือ

  11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ นิยมการ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย (นางสุจิตรา ดูไร) ในโอกาสแนะนำคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565 และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

  กลุ่มฯ เคมี ส.อ.ท. ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

  กลุ่มฯ เคมี ส.อ.ท. ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

  วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (รองประธาน ส.อ.ท.) และคุณอิทธิชัย ยศศรี (รอง ผอ. สศอ.) ร่วมกล่าว Opening Remark ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (The 25th Meeting of AMEICC Working Group on Chemical Industry (WG-CI)) โดยมีคุณเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช (ผอ.กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สศอ.) Mr. Yuhei Wada – Chief Representative of AMEICC Secretariat คุณชัยวัฒน์ นิยมการ (ปธ.กลุ่มฯเคมี) คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี กลุ่มฯ ปิโตรเคมี กลุ่มฯ พลาสติก และผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นร่วมการประชุมผ่านทาง VDO Conference วัตถุประสงค์เพื่อหารือในคณะทำงานเกี่ยวกับความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมเคมีระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต จัดโดยกลุ่มฯ เคมี ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat ณ ห้องประชุม PASSION (802) ส.อ.ท.

  การประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565

  การประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565

          กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี จัดการประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2563 – 2565 เมื่อที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3

          โดย มีรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565 ดังนี้

  ชื่อ-นามสกุล บริษัท ตำแหน่ง เลขที่
  1. นายชัยวัฒน์ นิยมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ประธาน สน2190
  2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ สน1300
  3. นางภารณี อดุลยพิเชฎฐ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด รองประธาน ฝ่ายประสานงานองค์กรต่างประเทศและภาครัฐ สน4797
  4. นายกัณพงศ์ ดวงอุไร บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด รองประธาน ฝ่ายประสานงานองค์กรต่างประเทศและภาครัฐ สน9090
  5. นางสาววัชรีภรณ์ พันธ์ภูมิพฤกษ์ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด รองประธาน ฝ่ายประสานงานกลุ่มฯ ย่อย สน12690
  6. นายณภัทร คุณาจิตพิมล บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธาน ฝ่ายวิชาการ วิจัยและพัฒนา สน218
  7. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด รองประธาน ฝ่ายกิจกรรมและทรัพยากรบุคคล สน4995
  8. นายนรินทร์ สายันต์วิสุทธิคาม บริษัท คาโออินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด รองประธาน ฝ่ายเครือข่ายธุรกิจ สน3297
  9. นายวีระยุทธ์ หล่อเสถียร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รองประธาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สน1973
  10. นายอติชาติ ไชยศุภรากุล บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด รองประธาน ฝ่ายกิจกรรมและทรัพยากรบุคคล สน3929
  11. นางสาวดุสิตา โกละกะ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน สน2703
  12. นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด เลขาธิการ/ประสานงานการประชุมภายใต้สภาอุตสาหกรรม สน11367
  13. นายปรีชัย กู้เกียรตินันท์ บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เหรัญญิก สน2554
  14. นางสาวสุภาพร รุ่งเลิศเกียรติ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ สน145
  15. นายพิเศษ เลิศวิไล บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด กรรมการ สน5847
  16. นายสุชาติ เตียนโพธิทอง บริษัท เครโด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ สน1100
  17. นางสาวนงลักษณ์ สถิตย์กาญจน์ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ สน2420
  18. นายคมทัฏฐ์ ปทุมวรเศรษฐ์ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล จำกัด กรรมการ สน727
  19. นายสุพจน์ สุขพิศาล บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด กรรมการ สน9592
  20. นายกิตติ ชีวะเกตุ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด กรรมการ สน11509
  21. นายบุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด กรรมการ สน5424
  22. นางสาวสุภัค ภู่ภูมิรัตน์ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด กรรมการ สน115

  โดย คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี ได้มีมติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ นิยมการ ผู้แทนจาก บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส (สน2190) เป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรณีศึกษาความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมเคมี (Lessons learned from the past in-house accidents and others)”

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรณีศึกษาความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมเคมี (Lessons learned from the past in-house accidents and others)”

  27 – 28 มกราคม 2563 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (นายศุภกิจ บุญศิริ) และประธานกลุ่มฯเคมี (คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล) ร่วมกล่าวเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรณีศึกษาความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมเคมี lessons learned from the past in-house accidents and others” โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) และ The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้อง Sommerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิธีการป้องกันภัยพิบัติและความปลอดภัยของแรงงานและกระบวนการผลิต ภายใต้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งหมด 60 ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 53 ท่าน และ จากหน่วยงานภาครัฐ 7 ท่าน

  X
  X