ประธานกิตติมศักดิ์ และ ผู้จัดการกลุ่มฯ เข้าพบ รองอธิบดีกรมศุลกากร

ประธานกิตติมศักดิ์ และ ผู้จัดการกลุ่มฯ เข้าพบ รองอธิบดีกรมศุลกากร

          กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็กโดยประธานกิตติมศักดิ์ คุณวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ และ ผู้จัดการกลุ่มฯ เข้าพบ รองอธิบดีกรมศุลกากร (คุณกรีชา เกิดศรีพันธุ์) เพื่อหารือประเด็น ภาค 4 ประเภท 7 (ของที่ได้รับการยกเว้นอากร)

กลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม ตั้งเป้าหมายผลักดัน “อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลจากปาล์มน้ำมัน”

กลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม ตั้งเป้าหมายผลักดัน “อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลจากปาล์มน้ำมัน”

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (คุณศุภชัย จินตนาเลิศ) ได้เชิญ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ (ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล) ร่วมเสวนา “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลของไทย” ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีภายในประเทศไทย พบว่าอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มไทย อีกทั้ง อุตสาหกรรมโอเลโอเคมียังที่มีห่วงโซ่มูลค่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูงด้ว โดยอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีต้นน้ำ
มีมูลค่ากว่า 83,809 ล้านบาท อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีกลางน้ำ มีมูลค่า 89,989 ล้านบาท อุตสาหกรรม โอเลโอเคมีปลายน้ำมีมูลค่า 5,966 ล้านบาท และท้ายสุดแล้วเมื่อการบริโภคถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย  (End Users) จะมีมูลค่าเพิ่มประมาณ 87,500 ล้านบาท

          ซึ่งปัจจุบัน ปริมาณความต้องการสารเคมีในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีทั่วโลกมีประมาณ 19.15 ล้านตัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 26 ล้านตันในปี พ.ศ. 2570

          กลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม จึงเห็นว่า อุตสาหกรรมโอเลโอเคมี เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สำคัญอีกหนึ่งอุตสาหกรรม ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน จำเป็นต้องเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนา รวมถึงพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) จากปาล์มน้ำมัน

ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม มอบน้ำดื่มกระป๋อง ในโครงการ “เพื่อนห่วงใยเพื่อน”

ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม มอบน้ำดื่มกระป๋อง ในโครงการ “เพื่อนห่วงใยเพื่อน”

          คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม มอบน้ำดื่มกระป๋อง 60 แพ็ค 1,440 กระป๋อง ช่วยเหลือชาว จ.สมุทรสาคร ในโครงการ “เพื่อนห่วงใยเพื่อน” ร่วมกันฝ่าวิกฤติ COVID-19

X
X