ส.อ.ท. หนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 25 ภายในปี 2573

ส.อ.ท. หนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 25 ภายในปี 2573

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัว “โครงการและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 9” ณ ห้อง Fortune Platinum ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทำการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตนเอง สามารถจัดทำแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมกันนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรควบคู่กันไป เพื่อเป็นการยกระดับการทวนสอบของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 นี้ มีองค์กรภาคอุตสาหกรรมจำนวน 32 แห่ง จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่องของโครงการฯ แล้ว

ทั้งนี้โรงงานนำร่องทั้ง 32 แห่ง จะทำการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนำมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของตนเอง จัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากแผนลด ไม่น้อยกว่า 290,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 20 – 25 เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติหรือ BAU (Business as Usual) ภายในปี 2573

How My snail mail order wedding brides Saves Me personally Time

Females after our dating web site aspire to become beloved and liked, to become the bride for any deserving partner. Principles associated with Ukrainian brides tend to be classic with solid family members connections. Meeting on the internet is looked absolutely in modern day interpersonal circles because associated with the ability in order to be informed about someone actually special. Once a person commence dating, associates and thoughts create quickly. Some lovers only take a couple of – three months before these customers realize it turned out the meet these people are generally looking for since their young adults. Successful online online dating needs that a person chose a trustworthy dating site.

Could it be the genetic history, or a specific set of environmental influences which will make them so ravishing? One may never find the bottom of this issue, and it’s easier to accept this as a truth and get to find out their persona as well. In the case of hot Ukrainian brides, we could state that definitely will they undoubtedly possess more merit compared to anybody can understand in a preliminary peek.

A high level00 reliable person who want to be ornamented by exquisite preference, is considered best not really to waste moment and take most of the first step towards living a life-style of contentment. Ukraine will be a major country with around 45 million residents. Unlike in some other countries, the particular most of the particular inhabitants is females. Current geographical additionally to public surveys, that was established which women surpass guys by several, 1000, 000. There are many million beautiful Ukrainian brides that will not always get married to be able to Ukrainian males.

How in order to date a Ukrainian woman

They haven’t been able to look for someone in Ukraine, so they are throwing their netting further. Most of these girls usually are extremely educated moreover to enjoying people who otherwise are just looking for someone to manage to really like all of them back. Concerning men who will be tired of the related outdated unreliable girl, Ukrainian wedding brides on-line could be just the issue. You will not have to spend a lot of money trying to find the very best girl likely. If you can’t travel around for whatever reason, by using a website or possibly a service on-line will be much more manageable.

 • These delightful mail buy birdes-to-be can easily contribute hence much into a new marital relationship that their unique value cannot end up being adequately described really single content.
 • There are social network that give attention to the Ukrainian brides membership.
 • Surely you can order a person to become delivered to you by registered mail!
 • Simply being alone sometimes makes one particular feel unfinished – as if an essential component to life is absent.
 • Every woman is definitely the unique specific, a good inimitable artwork, 1 might say.

The main element privilege with regards to Ukrainian females is usually their loving qualities. Actually romantic France women simply cannot end up being in contrast to typically the pain and interest of Ukrainian birdes-to-be.

The next step is to find you to travel to Ukraine in order to meet your bride-to-be in person. Naturally, this particular implies that each approval to this particular design and that will the marriage is built to mutual pleasure.

The Ukrainian females you will match online are not the typical young ladies you are used to. They have a whole lot to offer or in other words of company and family members. If you still have insecurities whether you want a Ukraine girl just for marriage or whether you’re in the correct to marry a new Ukrainian woman, merely take a going for walks down the avenues in Ukraine. Your overall jaw might decline, and you might discover youself to be stuffed together with great and devoted emotion. An individual need to be careful the minute trying to locate a legitimate Ukrainian dating site.

DateRussianGirl

Some online claim to be able to help gentlemen buy a Ukrainian bride. You will find on the net https://findabride.co/ukrainian-mail-order-brides/ areas that give attention to the Ukrainian brides soccer club. Such web 20 can be found upon Reddit or on Facebook . com where gentlemen exchange facts and activities in chasing Ukrainian females online. Email order Ukrainian brides are extremely popular on the internet nowadays. Hot Ukrainian brides are women from Ukraine who also are looking to get married to eligible gentlemen from in another country.

Methods to Find reputable mail purchase brides

Korean nice girl remains to be able to live with a fresh man just about the condition of which usually she can depart him at just about any time, and will not necessarily put up with any tension from him. In addition, well-established solutions usually do not impose registration expenses. You are totally free to see the data source of solo ladies, and later when you choose to contact one of them would you like to pay a charge. By doing so, you can calmly go through lots of personal advertisings posted via the internet before you chose more than one girls with whom you’d like to discussion. Meeting an ideal woman among Korean wedding brides is a real prospect, one that is likely to be a your life changer.

If you wish a new very secure relationship along with your better half, a North Korean language language woman is just what you may need. Korean dialect women just for marital life will never ought to be a mind in your special loved one unless you the two need it. In the event that an individual wish to locate that sort of man or woman forever, and then Korean brides have proven to be what you want. As well, Korean females are very girl, they are very soft, and they also take a look extremely nice and thanks a lot with their little body system, you could feel as if a genuine person close to these kinds of a woman.

You need to find the Korean bride-to-be correct at this point, in this particular article additionally , you will become able to discover out acquiring Korean women. Korean ladies are very one of a kind from birdes-to-be from other Asian countries, which particular is first in addition foremost related https://www.topasianbrides.net/korean-brides/ to be able to their education.

Feminists are extremely much against patriarchal education, but the only thing they agree with is the fact these girls grow up very very good. If you are getting married to a Korean woman, afterward this star of the wedding will be faithful to you for the rest of your life.

DateAsianLady

it will be very simple to choose yourself a wife on KoreanCupid.

 • Several weeks of letdown in romantic relationships with community women possess perhaps delivered you worried about the female kind and cautious about future transactions with ladies, but there is hope for you yet.
 • Korean women are targeted and critical regarding all their educations as well as the pursuit of professions.
 • The advantage of these kind of brides can be connected to the healthful lifestyle that almost all Asian women of all ages attempt to adhere to.
 • Happiness is at your reach, and all it will require is a couple of clicks of your mouse to get you aboard the love boat you most likely thought possessed already traveled the world.

South Korea Brides to be

Korean other half is just not a homebody, the girl actually is seduced in order to a huge unfamiliar world. She will always be very portable, plus loves to dance furthermore play sports. The majority of often , she their self decides her spouse, instantly falling within love with your family pet. Having lost attention in her picked one with time, Korean language mail purchase new woman can easily separated a marriage collectively with him. Having hitched a Korean feminine, a guy should certainly possibly not expect the fact that lady will remain from home, prepare food scrumptious dishes and enjoy homemade cakes.

Our firm has a wonderful variety of background, with the ideal To the south Korean brides ever before, who want to have got a strong romantic relationship, seriously intendant guys and great furthermore to friendly family. We all have a great South Korean female internet dating service, that might help you to be capable of geting to realize To the south Korean fresh bride better and that will not allow you to hold out meeting long. Occupied on the job, or perhaps with home responsibilities and have zero time for friend, but you want a beautiful Towards the south Korean woman, who different can give you support in addition to choose a time nicer?

Korean language bides are obedient, compliant, acquiescent, subservient, docile, meek, dutiful, tractable

Korean diets consist primarily of grain, veggies, fruits, and seafood. If your other half is actually a Korean language female, you are not hungry. Even though these partnerships could be effective, inside some cases zugezogener spouses are roughed up, misunderstood and segregated away their Korean partners. One strategy men use think about youthful women when wives is usually “Like a assess within a attractiveness pageant, the person interviews the females, many of these persons twenty years more radiant as compared to he, and can make a choice”.

A handful of ideas, Supplements And Cutting corners For reputable mail buy brides

International marital life organization

In the event that both parties favored each other, that they could head out on a time and see how things produced. These products and services later developed into sending mail to one another and becoming pen pals. The procedure took various months, at times years, however you really need to dive with your future partner’s psychology simply by sending all of them frequent letters.

Unlike price tag dating apps, organization brides firms validate every single bride’s individuality — often , face-to-face. Women submit their own IDs and will possibly even experience private interviews before they are simply allowed to become a member of the site. Admins run standard safety check ups to help to make sure women who more register will be continue to in impose regarding their particular accounts. So , when dealing with a mail order brides site, the risks of coming across a fraudulent bank account are minimal. Websites that advertise mail order wedding brides are, essentially, international marital relationship sites.

Due to international relationship agencies and websites. When you’ve taken into consideration online dating, you could have come across overseas sites that advertise mailbox order birdes-to-be. Despite any kind of confusion this kind of term may cause, mail purchase brides solutions are reputable dating websites — nonetheless they operate a lttle bit differently from the majority of popular sites.

Vibrant women a great electronic00 some sort of man for being in in a diverse region. Finding a new good life-partner may be troublesome occasionally. The style regarding All mail Buy Wedding brides solves this issue in order to an excellent degree. Persons get in order to know and fulfill new people along with a distinct tradition and background.

Many people are looking with regards to a serious dedication with a man abroad. A lot of wish to look and feel protected through insecurity in their particular countries. But mentioned before all, everyone about this sort of websites would want to find really like and affection. Starting up a thing totally new is consistently a challenge, exclusively when it comes to be able to the decisions of which can transform your current life forever. For those who have never ever stopped at any relating to Mailbox Order Birdes-to-be websites before, we all can assure a person that there is usually not worry concerning.

 • Thanks to the international marriage organizations and websites.
 • A person get to discuss, video contact plus position dates in addition to the ladies.
 • Currently there is only one safe and proven option to discover someone to marry.
 • Younger women an electronic00 some sort of man to get in in a diverse country.

Usually, to elegance a lady right from these types of countries, one needs to be able to understand buy wife their tradition, practices, and routines.

You’d challenge that people proper care about web page design and style which it may be practical to carry out with no most effective features — in addition to you will end up being right to say hence. However in circumstances of snail mail buy brides websites, individuals are also having to pay regarding security — in addition to this factor is usually really important during your search for a partner.

With regard to case in point, in the particular UK, popular locations are Russia, Latina America, as well as the japanese. Several agencies furthermore feature their existence in enticing countries, such as Kenya, The other agents, Thailand, etc . The best thing about these websites is that they support you in finding a bride in almost any location without starting your home.

Heading back further to the past, snail mail order bride services have a very different style. In Historic China, households would retain the services of matchmakers to look for husbands and wives with regards to private children. It had been an tribute certain traditions which was experienced mainly because very distinctive, both for the particular matchmaker and in the interests of the blessed wedding brides to be and grooms that could find the money for this. Today, email buy bride alternatives consist of sites or programs exactly where persons pay to be able to join.

This type of breaks the bounds and limits linked to conventional ways of looking for a exceptional life-partner. Different websites can be found to see partners when email order brides. The mail order bride-to-be is certainly any wife who chooses in order to trust her purposes in an within the internet marital life agency. They normally will be from China, as well as other Cookware countries, very well as right from Russian federation and Ukraine.

Simply countries are various here.

A fresh mail order new new bride service enables an individual signup on a new website and speak to countless individual and beautiful women of all ages from all more than the world. These kind of girls happen to be known as snail mail order wedding ceremony brides, and possess recently been hand picked from a huge pool of females in order to be the suitable candidates meant for relationship. The essence the support would be to give a person tools of dialog and show you on your way to obtaining the ideal wife. Submit order brides services had been around for more than twenty years. That they started being a phone procedure where a client could talk to single ladies from around the world.

ส.อ.ท.- สศอ. เดินหน้าขับเคลื่อน Industry 4.0 และ S–Curve

ส.อ.ท.- สศอ. เดินหน้าขับเคลื่อน Industry 4.0 และ S–Curve

13 กุมภาพันธ์ 2563 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คุณอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วมในการดำเนินการประชุม คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Industry 4.0 และ S-Curve) ครั้งที่ 5-1/2563 โดยมี รองประธานสายงานฯ สส. (ดร.คณิตฯ/คุณอดุลฯ) / กรรมการสายงาน สส. (คุณพิมพ์นาราฯ/คุณพรเทพฯ) และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ (คุณวิบูลย์ฯ) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามหก กรุงเทพฯ

โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้
1) มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าฯ
2) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
3) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561-2570
4) แผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี 2562-2571
5) แผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563-2572

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ส.อ.ท.
โทร. 02-345-1170

X
X