ส.อ.ท. สร้างผลงานด้านเพิ่มขีดความสามารถทางโลจิสติกส์ และลดอุปสรรคทางการค้า

ส.อ.ท. สร้างผลงานด้านเพิ่มขีดความสามารถทางโลจิสติกส์ และลดอุปสรรคทางการค้า

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ส.อ.ท. มีการประชุมก่อนครบกำหนดวาระของคณะกรรมการสายงานโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีคุณเวทิต โชควัฒนาเป็นประธาน คณะกรรมการได้สรุปผลงานสำคัญในช่วงปี  2561-2563 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ สมาชิก ส.อ.ท. ใน 4 ด้านหลักดังนี้

ด้านโลจิสติกส์ มีการจัดทำโครงการ 1) Smart SOOK SMEs เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสมาชิก สอท. เข้าสู่ตลาด e-commerce ของจีน 2) โครงการศึกษาผลกระทบโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อเตรียมการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 3) โครงการปรับลดขั้นตอนรายสินค้ายุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน National Single Window (NSW) โดยผลักดันการลดขั้นตอนนำเข้าสินค้าในเขตปลอดอากร เพื่อสนับสนุนไทยเป็น Logistics Hub และ 4) โครงการ Smart Logistics  

ด้านการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  การลงสำรวจพื้นที่ด่านชายแดน 20 จังหวัด  30 แห่ง  เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค และได้ผลักดันแก้ไขประเด็นการค้าชายแดนเป็นผลสำเร็จอาทิ การอนุมัติ Form D ได้ที่ด่านเมียวดีและการใช้ e-Form D, การเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2, การอนุญาตรถท่องเที่ยวเมียนมา เข้ามาค้างจังหวัดตาก, การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น (Local currency) , ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม, MOU การขนส่งสินค้าและขนส่งผู้โดยสารทางถนนไทย-มาเลเซีย

งานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EECการเสนอข้อคิดเห็นต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายประสานความร่วมมือต่างๆ และการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาทิ การผลักดันการแก้ไขปัญหาผังเมืองใน EEC เพื่อให้สามารถขยายโรงงานได้

งานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การร่วมประชุมและติดตามประเด็นจากกรอบความร่วมมือ GMS, ACMECS, IMT-GT เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมา  ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ตลอดจนผลักดันแก้ไขปัญหาทางการค้า อาทิ การผลักดันประเด็นผลกระทบจากการบังคับใช้การติดฉลากสินค้าเป็นภาษาเมียนมา

อย่างไรก็ดี  ในวาระต่อไป ยังคงมีงานสำคัญที่ต้องติดตามและผลักดันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพการขนส่งเส้นทางแหลมฉบัง-หนองคาย-ลาว, ประเด็นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน, สิทธิประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนใน EEC  และติดตามประเด็นจาก Joint Commission (JC) และ Joint Trade Commission (JTC) และการประชุมกรอบความร่วมมือต่างๆ

ส.อ.ท. มอบหน้ากากผ้า 100,000 ชิ้น ให้แพทย์และพยาบาล 10 โรงพยาบาลรัฐ

ส.อ.ท. มอบหน้ากากผ้า 100,000 ชิ้น ให้แพทย์และพยาบาล 10 โรงพยาบาลรัฐ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มอบหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ 10 แห่ง ที่รองรับการรักษาผู้สุ่มเสี่ยงติดโรค COVID-19      โดยหน้ากากผ้านี้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของผ้าจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 นั้น ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนได้เป็นอย่างมาก ส.อ.ท. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 จึงได้จัดเตรียมหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพเพียงพอและราคาเหมาะสมที่สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชน ผ่านการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติป้องกันละอองสารคัดหลั่งจากการไอหรือจามของผู้สวมใส่ (ขนาด 50 – 5 ไมครอน) สามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อช่วยลดขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย โดย ส.อ.ท. ได้เตรียมหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ 10 แห่ง ที่รองรับการรักษาผู้สุ่มเสี่ยงติดโรค COVID-19 แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลเลิดสิน โดยวันนี้มีผู้แทนจาก 3 โรงพยาบาล ได้แก่  พลอากาศตรีไกรเลิศ เธียรนุกุล จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ    บุญใบชัยพฤกษ์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ จากโรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติมารับมอบหน้ากากโรงพยาบาลละ 10,000 ชิ้น สำหรับส่วนที่เหลือ ส.อ.ท.      จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้ นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานผลิตเอทานอล ทั้วประเทศจำนวน 26 โรงงาน ที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมมือกับกรมสรรพสามิตผลิตแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด โดยบริจาคเป็นจำนวน 300,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นในการใช้ หากต้องการ สามารถติดต่อได้ที่สรรพสามิตทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยจะนำไปมอบให้โรงพยาบาลดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้ นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานผลิตเอทานอล ทั้วประเทศจำนวน 26 โรงงาน ที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมมือกับกรมสรรพสามิตผลิตแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด โดยบริจาคเป็นจำนวน 300,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นในการใช้ หากต้องการ สามารถติดต่อได้ที่สรรพสามิตทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.

โทร. 0-2345-1013

ส.อ.ท. ร่วมประชุม ครม.เศรษฐกิจ เร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบโควิด-19

ส.อ.ท. ร่วมประชุม ครม.เศรษฐกิจ เร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบโควิด-19

วันนี้ 6 มีนาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.อุตตม สาวนายน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19, ภัยแล้ง และภาพรวมเศรษฐกิจ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ประธาน ส.อ.ท. เปิดงานแสดงสินค้า MHE & PACK MAC 2020

ประธาน ส.อ.ท. เปิดงานแสดงสินค้า MHE & PACK MAC 2020

4 มีนาคม 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและแสดงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 5 (MHE & PACK MAC 2020) ซึ่งจัดโดย บริษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยเป็นงานแสดงสินค้าเน้นเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับ Logistics & Packaging และมีเสนอการทำ Solution ด้าน Automation ด้านการผลิต ซึ่งจะสามารถเป็นกลไกช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต และเป็นงานที่ครบเครื่องตั้งแต่การผลิต การทำบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง โดยมีผู้ออกบูธจำนวน 89 บริษัท คิดเป็นคนไทยเกือบ 95% ซึ่งเป็น Local Trade Show คาดว่าจะมีผู้ร่วมออกงานประมาณ 8,000 คน และ Trade volume ประมาณ 350 ล้านบาท

สำหรับงาน MHE & PACK MAC 2020 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2563 ณ Hall 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

X
X