สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ จังหวัดตาก

? อัพเดต !!! สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ จังหวัดตาก ????

26 ต.ค.63 เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการขนส่งสินค้าข้ามแดนได้ ณ ด่านสะพานมิตภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางนอกอนุมัติ
? พร้อมกำหนดมาตรการทางสาธารณสุข และแนวทางในการขนส่งขนถ่ายสินค้าข้ามพรมแดน เพื่อป้องกันโควิด-19

สถานการณ์การค้าและขนส่งชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#FTI #การค้าชายแดน #ไทย-เมียนมา #LOGISTICS #ขนส่งข้ามแดน

แนวปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าสินค้า เพื่อการผ่านแดน/ถ่ายลำ ที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเพื่อนำของออกจากประเทศไทย

แนวปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าสินค้าเพื่อการผ่านแดน/ถ่ายลำ ที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเพื่อนำของออกจากประเทศไทยอัน มีเหตุจากพฤติการณ์พิเศษจากการระบาดของโรคCOVID-19  #FTILOGISTICS #FTIผ่านแดนถ่ายลำ

ส.อ.ท. เตรียมยื่น “แผนความต้องการใช้เอทานอลเพื่อเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมในระยะ 5 ปี”

#newnormal #เอทานอล #แอลกอฮอล์ #ethanol #โควิด #covid #ภาษี #อุตสาหกรรม #เชื้อเพลิง #พลังงาน #วัตถุดิบ

ส.อ.ท. เข้าพบอธิบดีกรมสรรพาสามิต

ส.อ.ท. เข้าพบอธิบดีกรมสรรพสามิต

ให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมและอากรเป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

————————————————————

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันการระบาด COVID-19 นำคณะผู้แทนจาก ส.อ.ท. เข้าพบนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อหารือการสนับสนุนให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม และขอการสนับสนุนด้านอากรให้เป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต

โดยสรุปผลการหารือ มีดังนี้

  1. อธิบดีฯ เห็นชอบกับความจำเป็นของการใช้เอทานอลในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งมีความต้องการเอทานอลเพื่อเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 สูงขึ้น
  2. การสร้างระบบกลไกการติดตามการใช้เอทานอลร่วมกันเพื่อให้มีกลไกควบคุมการใช้เอทานอลที่ผิดวัตถุประสงค์ โดยกรมฯ อยู่ระหว่างออกแบบร่างระบบฯ และจะเชิญ ส.อ.ท. เข้าร่วมหารือในรายละเอียดต่อไป
  3. โรงงานเอทานอลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทั้ง 26 ราย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จึงจำเป็นต้องหารือร่วมกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตพลังงานในประเทศ

 

ทั้งนี้ จะสรุปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

 

#newnormal #เอทานอล #แอลกอฮอล์ #ethanol #โควิด #covid #อากร #ภาษี #อุตสาหกรรม #เชื้อเพลิง #พลังงาน

X
X