ส.อ.ท. เร่งผลักดันการเข้าถึงสินเชื่อ 5 แสนล้าน ธปท.

ส.อ.ท. เร่งผลักดันการเข้าถึงสินเชื่อ 5 แสนล้าน ธปท.

ส.อ.ท. เร่งผลักดันการเข้าถึงสินเชื่อ 5 แสนล้าน ธปท.

โดยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ประธานคณะอนุฯการเงินและภาษี (คุณปรีชา ส่งวัฒนา) หารือร่วมกับกลุ่มฯ และสภาฯ จังหวัด เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอต่อการเข้าถึงสินเชื่อ ธปท. (วงเงิน 5 แสนล้านบาท) โดยเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63 ประธาน ส.อ.ท.  (คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี) นำเสนอให้ที่ประชุม กกร. ผลักดันให้ บสย. เข้ามาค้ำประกัน สินเชื่อ ธปท. หลังจาก 2 ปี 6 เดือน

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการเข้าถึงสินเชื่อ ธปท.

 • การเข้าถึงสินเชื่อ ธปท. ของผู้ประกอบการ
  • เนื่องจากพรก.กำหนดให้ SMEs สามารถขอสินเชื่อได้เท่านั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มียอดขายเกิน 500 ล้านบาท ไม่สามารถขอสินเชื่อได้
  • SMEs ที่ไม่มีวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน ไม่สามารถขอสินเชื่อดังกล่าวได้
  • ผู้ประกอบการบางรายมีประวัติที่ไม่ดี ประสบปัญหาเป็นหนี้ NPLหรือเคยผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ หรือค้างชำระหนี้ หรือขาดทุนในช่วงต้นปี 2563 จะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยสินเชื่อ
  • ธนาคารพาณิชย์ระบุว่า หากบริษัทขาดส่งดอกเบี้ยเงินกู้ ในวงเงินเดิม หรือการได้รับสินเชื่อจากโครงการอื่น (ธนาคารออมสิน) จะมีผลต่อการพิจารณาไม่อนุมัติสินเชื่อด้วย
  • ธนาคารพาณิชย์ ตรวจสอบงบการเงินย้อนหลัง โดยในบางกรณีพิจารณางบฯ มากกว่า 36 เดือน
 • การสื่อสารระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการ
 • ธนาคารพาณิชย์แจ้งว่า สินเชื่อ หมดแล้ว และเสนอ Package สินเชื่ออื่นแทน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าและมีการเก็บค่าธรรมเนียม
 • ธนาคารพาณิชย์ร้องขอให้ซื้อประกันและแพคเกจขายพ่วงต่างๆ
 • ธนาคารพาณิชย์เรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม แม้จะแจ้งว่าไม่บังคับ แต่มีส่วนในการตัดสินใจอนุมัติการปล่อยสินเชื่อ

Next Step

หารือร่วมกับบสย. เพื่อขอให้ บสย.สามารถเข้ามาค้ำประกันสินเชื่อ หลังจาก 2 ปี 6 เดือน ที่ ธปท.  จะชดเชยความเสียหายจากการปล่อยสินเชื่อ ระหว่าง 60-70% ตามความเสียหายที่สถาบันการเงินต้องรับผิดชอบ

#สินเชื่อ
#ธนาคารแห่งประเทศไทย
#บสย
#FTIการเงิน
#FTICOVID19

SMEs ที่พลาดโอกาสกู้เงิน ธนาคารออมสินจัดให้ 10,000 ล้าน

“SMEs ที่พลาดโอกาสกู้เงิน ธ.ออมสิน จัดให้ 10,000 ล้าน”

ช่วย SMEs ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.ก. Soft loan

 • ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อวงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้สถาบันการเงิน
 • สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs ที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือไม่มีสินเชื่อคงค้าง
  กับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยกับผู้ประกอบการ SMEs ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ยังเป็นไปตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

โดย ธนาคารออมสิน

#ปล่อยสินเชื่อ
#ธนาคารออมสิน
#softloan
#FTIการเงิน
#FTICOVID19

ทางด่วนแก้หนี้ ของ ธปท.

“ทางด่วนแก้หนี้” ของ ธปท.ช่องทางเสริมเชื่อมเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ร่วม

กัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

จากการติดตามสถานการณ์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาพบว่าปัญหาของประชาชนมีอยู่ 2 เรื่องสำคัญ คือ

(1) ประชาชนที่ไม่สามารถติดต่อสถาบันการเงินหรือไม่สามารถเดินทางไปที่สาขาในช่วงที่มีมาตรการเว้นระยะเพื่อลดการติดเชื้อ

(2) กรณีที่ลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงิน แล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน เช่น คุณสมบัติไม่ผ่าน หรือแม้มีมาตรการผ่อนปรนของสถาบันการเงิน ลูกหนี้ก็ยังจ่ายชำระหนี้ไม่ได้

ธปท.จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน เพื่อส่งต่อข้อมูลของท่านในการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปยังผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ได้แก่ สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธปท. รวมถึงช่วยในการไกล่เกลี่ยหาข้อยุติร่วมกัน

** ธปท. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่อง “ทางด่วนแก้หนี้” กว่า 6,000 ราย ซึ่งช่วยเหลือได้สำเร็จและสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของทั้งหมด ** ใครควรใช้ช่องทางนี้• ลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการที่ประกาศ หรือ ติดต่อแล้วไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ • ลูกหนี้ที่กรอกข้อมูลส่งผ่านทางด่วนแก้หนี้ได้ แต่สถาบันการเงินไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่เสนอได้• ลูกหนี้ของสถาบันการเงินทุกแห่ง ที่เป็นลูกหนี้ดีสถานะปกติ แต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือเป็นหนี้เสีย หรือปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

 

ติดปัญหาหนี้ยังหาทางออกไม่ได้ติดต่อ “ทางด่วนแก้หนี้” ได้ที่ www.1213.or.th

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

#ทางด่วนแก้หนี้#ธนาคารแห่งประเทศไทย#ปรับโครงสร้างหนี้#ลูกหนี้#FTIการเงิน#FTICOVID19

ส่องมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจในต่างประเทศสู้ภัย ฉฯฮณฏ-19 EP.3

#มาตรการช่วยเหลือธุรกิจ
#ต่างประเทศ
#FTIมาตรการการเงิน
#FTIมาตรการภาษี
#FTICOVID19

สื่อประชาสัมพันธ์เรือง เงื่อนไขของ SMEs ที่อยากได้สิทธิ์บีโอไอ

สื่อประชาสัมพันธ์เรือง เงื่อนไขของ SMEs ที่อยากได้สิทธิ์บีโอไอ

ติด Tag
#เงื่อนไขBOI
#สิทธิประโยชน์
#FTIการเงิน
#FTICOVID19

X
X