ทิศทางและแนวทางการปรับตัวอุตสาหกรรมอาหารภายหลัง COVID-19

ทิศทางและแนวทางการปรับตัวอุตสาหกรรมอาหารภายหลัง COVID-19

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารช่วง COVID-19

 • นำเข้า มูลค่า 3,901 USD

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 2.3 (%QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 (%YoY)

 • ส่งออก มูลค่า 7,085 USD

ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 6.3 (%QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.4 (%YoY)

ที่มา : เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขา

ไตรมาสที่ 1/2563, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#FTI #COVID19 #อุตสาหกรรมอาหาร #Foodsustainability

สมอ. ยกเว้นค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ ลดภาระผู้ประกอบการ

สมอ. ยกเว้นค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ ลดภาระผู้ประกอบการ

 • กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ โดยการออก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ สำหรับ การอนุญาตหรือติดตามผลหลังการอนุญาต กับสมอ. ซึ่งมีอยู่ 2 อัตรา

(ในประเทศ) 10,000 บาท/วัน หรือ 5,000 บาท/ 5 ชั่วโมง/วัน

(ต่างประเทศ) 10,000 บาท/วัน หรือ 5,000 บาท/ 5 ชั่วโมง/วัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 • ระยะเวลาการยกเว้นค่าใช้จ่ายฯ วันที่ 16 มิ.ย.63- วันที่ 30 เม.ย. 64
 • มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก. ค่าธรรมเนียมใบรับรองระบบงาน และค่าธรรมเนียม

การตรวจสอบโรงงานซึ่งมาตรการดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของ สมอ. สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 30,000 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 210 ล้านบาท โดย

(นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์)  โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม

#ผู้ประกอบการ
#ภาคอุตสาหกรรม
#กระทรวงอุตสาหกรรม
#FTIมาตรการการเงิน
#FTICOVID19

Post COVID-19 Logistics Management 6 New Normal ธุรกิจยุค COVID-19

6 New Normal ธุรกิจยุค COVID-19

 1. B2B / B2C : ธุรกิจควรปรับรูปแบบโมเดลให้มีความหลากหลาย เน้นการให้บริการทั้งธุรกิจ B2B และB2C เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคสินค้าและบริการใช้ช่องทางการซื้อทาง Online มากขึ้น
 2. Rethinking supply chains : ลดการพึ่งพาวัตถุดิบเพียงแหล่งเดียวควรปรับห่วงโซ่อุปทานให้มีความยืดหยุ่น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการผลิต
 3. Just-In-Time to Just-In-Case: จากวิกฤตCOVID-19 ทำให้ธุรกิจต้องรักษาระดับสินค้าคงคลัง เพื่อการกระจายและจำหน่ายสู่ผู้บริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการ ควรรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลัง (Cycle Stock) สำหรับสินค้าประเภท Fast-moving ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเสมอ
 4. Digital logistics: การบริหารงานโลจิสติกส์ด้วยข้อมูลดิจิทัล มีความจำเป็นต่อการทำงานแบบ day-to-day ในธุรกิจ โดยข้อมูลในระบบดิจิทัลจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้ดีและเร็วขึ้น มีข้อมูลที่จะสามารถวิเคราะห์Supply Chain ทั้งระบบ และสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วได้ง่ายขึ้น
 5. Digital Platform for Logistics: จากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้ม เปลี่ยนแปลงไป หลังจากวิกฤต COVID-19 อาจเข้าสู่ “Next Normal” ที่สภาพสังคมหรือพฤติกรรมบริโภคมุ่งไปสู่ยุค “On Demand” ที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันได้ในทันที ดังนั้นธุรกิจขนส่งควรพร้อมปรับตัวรับโอกาสใหม่ควรเพิ่มการให้บริการผ่าน Digital Platform ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจe-Commerce และธุรกิจรับส่งพัสดุด่วน (Parcel Delivery)
 6. Agile Supply Chains: ธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องปรับเปลี่ยน Supply chain ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งการเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับสายการผลิตสู่สินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดภาวะชะงักงันใน Supply chain หรือสามารถเสริมกำลังการผลิตในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ชั่วคราวธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

 

จัดทำโดย : คณะอนุกรรมการมาตรการโลจิสติกส์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แหล่งที่มาข้อมูล

บทความ: ผลวิกฤติ COVID-19: ธุรกิจเทรนด์ใหม่ ภายใต้ Next Normal โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความ: A post COVID-19 outlook: the future of the supply chain โดย Professor Carlos Cordon Eric Buatois

บทความ: The Great Shutdown: How COVID-19 disrupts supply chains โดย ITC

บทความ: บทเรียนจากโควิด-19 โลกซัพพลายเชนจะเปลี่ยนไป ‘Agile Supply Chain’ กำลังจะมาแทนที่ระบบเก่า โดย THE STANDARD TEAM

 

#ftilogistics #ftilogisticsmanagement #fticovid19

ส.อ.ท. เร่งผลักดันการเข้าถึงสินเชื่อ 5 แสนล้าน ธปท.

ส.อ.ท. เร่งผลักดันการเข้าถึงสินเชื่อ 5 แสนล้าน ธปท.

ส.อ.ท. เร่งผลักดันการเข้าถึงสินเชื่อ 5 แสนล้าน ธปท.

โดยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ประธานคณะอนุฯการเงินและภาษี (คุณปรีชา ส่งวัฒนา) หารือร่วมกับกลุ่มฯ และสภาฯ จังหวัด เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอต่อการเข้าถึงสินเชื่อ ธปท. (วงเงิน 5 แสนล้านบาท) โดยเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63 ประธาน ส.อ.ท.  (คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี) นำเสนอให้ที่ประชุม กกร. ผลักดันให้ บสย. เข้ามาค้ำประกัน สินเชื่อ ธปท. หลังจาก 2 ปี 6 เดือน

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการเข้าถึงสินเชื่อ ธปท.

 • การเข้าถึงสินเชื่อ ธปท. ของผู้ประกอบการ
  • เนื่องจากพรก.กำหนดให้ SMEs สามารถขอสินเชื่อได้เท่านั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มียอดขายเกิน 500 ล้านบาท ไม่สามารถขอสินเชื่อได้
  • SMEs ที่ไม่มีวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน ไม่สามารถขอสินเชื่อดังกล่าวได้
  • ผู้ประกอบการบางรายมีประวัติที่ไม่ดี ประสบปัญหาเป็นหนี้ NPLหรือเคยผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ หรือค้างชำระหนี้ หรือขาดทุนในช่วงต้นปี 2563 จะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยสินเชื่อ
  • ธนาคารพาณิชย์ระบุว่า หากบริษัทขาดส่งดอกเบี้ยเงินกู้ ในวงเงินเดิม หรือการได้รับสินเชื่อจากโครงการอื่น (ธนาคารออมสิน) จะมีผลต่อการพิจารณาไม่อนุมัติสินเชื่อด้วย
  • ธนาคารพาณิชย์ ตรวจสอบงบการเงินย้อนหลัง โดยในบางกรณีพิจารณางบฯ มากกว่า 36 เดือน
 • การสื่อสารระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการ
 • ธนาคารพาณิชย์แจ้งว่า สินเชื่อ หมดแล้ว และเสนอ Package สินเชื่ออื่นแทน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าและมีการเก็บค่าธรรมเนียม
 • ธนาคารพาณิชย์ร้องขอให้ซื้อประกันและแพคเกจขายพ่วงต่างๆ
 • ธนาคารพาณิชย์เรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม แม้จะแจ้งว่าไม่บังคับ แต่มีส่วนในการตัดสินใจอนุมัติการปล่อยสินเชื่อ

Next Step

หารือร่วมกับบสย. เพื่อขอให้ บสย.สามารถเข้ามาค้ำประกันสินเชื่อ หลังจาก 2 ปี 6 เดือน ที่ ธปท.  จะชดเชยความเสียหายจากการปล่อยสินเชื่อ ระหว่าง 60-70% ตามความเสียหายที่สถาบันการเงินต้องรับผิดชอบ

#สินเชื่อ
#ธนาคารแห่งประเทศไทย
#บสย
#FTIการเงิน
#FTICOVID19

SMEs ที่พลาดโอกาสกู้เงิน ธนาคารออมสินจัดให้ 10,000 ล้าน

“SMEs ที่พลาดโอกาสกู้เงิน ธ.ออมสิน จัดให้ 10,000 ล้าน”

ช่วย SMEs ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.ก. Soft loan

 • ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อวงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้สถาบันการเงิน
 • สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs ที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือไม่มีสินเชื่อคงค้าง
  กับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยกับผู้ประกอบการ SMEs ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ยังเป็นไปตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

โดย ธนาคารออมสิน

#ปล่อยสินเชื่อ
#ธนาคารออมสิน
#softloan
#FTIการเงิน
#FTICOVID19

X
X