ส.อ.ท. เข้าพบอธิบดีกรมสรรพาสามิต

ส.อ.ท. เข้าพบอธิบดีกรมสรรพสามิต

ให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมและอากรเป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

————————————————————

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันการระบาด COVID-19 นำคณะผู้แทนจาก ส.อ.ท. เข้าพบนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อหารือการสนับสนุนให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม และขอการสนับสนุนด้านอากรให้เป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต

โดยสรุปผลการหารือ มีดังนี้

 1. อธิบดีฯ เห็นชอบกับความจำเป็นของการใช้เอทานอลในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งมีความต้องการเอทานอลเพื่อเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 สูงขึ้น
 2. การสร้างระบบกลไกการติดตามการใช้เอทานอลร่วมกันเพื่อให้มีกลไกควบคุมการใช้เอทานอลที่ผิดวัตถุประสงค์ โดยกรมฯ อยู่ระหว่างออกแบบร่างระบบฯ และจะเชิญ ส.อ.ท. เข้าร่วมหารือในรายละเอียดต่อไป
 3. โรงงานเอทานอลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทั้ง 26 ราย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จึงจำเป็นต้องหารือร่วมกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตพลังงานในประเทศ

 

ทั้งนี้ จะสรุปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

 

#newnormal #เอทานอล #แอลกอฮอล์ #ethanol #โควิด #covid #อากร #ภาษี #อุตสาหกรรม #เชื้อเพลิง #พลังงาน

TCEB ออกโครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ “โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า”

#สภาอุตสาหกรรม #คณะสนับสนุนสมาชิก #เงินสนับสนุน #เมืองไทยปลอดภัยกว่า #การประชุม #นิทรรศการ #โควิด19 #TCEB #fti

กนง. คาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 กังวลหนี้ภาคเอกชน และอัตราการว่างงานแนะปรับโครงสร้างรองรับการฟื้นตัวสู่ภูมิทัศน์ใหม่

F.T.I. COVID-19 DAILY NEWS ฉบับวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

 

กนง. คาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 กังวลหนี้ภาคเอกชน และอัตราการว่างงาน แนะปรับโครงสร้าง รองรับการฟื้นตัวสู่ภูมิทัศน์ใหม่

คณะกรรมการนโยบายการเงิน คาดการณ์เศรษฐกิจไทยหดตัวจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาการว่างงาน และหนี้ภาคเอกชน เร่งรัฐบาลออกนโยบายด้านอุปทาน และนโยบายด้านแรงงานเยียวยาเศรษฐกิจ

 

 • Monetary Policy

นอกจากมาตรการทางการเงินที่ ธปท. ได้ประกาศมาก่อนหน้านี้ อย่างเช่น การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปี การปรับลด FIDF Fee ลงชั่วคราว และมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อต่างๆ ธปท. ยังเตรียมมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม เช่น

 1. การดูแลสภาพคล่อง ในระบบให้กระจายไปยังภาคธุรกิจและครัวเรือน
 2. การปรับโครงสร้างหนี้
 3. การเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินของภาคธุรกิจ (Solvency Risk) เพิ่มเติม

 

 • Fiscal Policy

ธปท. แนะรัฐบาลออกนโยบายการคลังด้านอุปทาน เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สามารถฟื้นตัวได้ในภูมิทัศน์ใหม่ เช่น

 1. กลไกบริหารกำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรรม
 2. นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและโอกาสฟื้นตัวหลังวิกฤต COVID -19
 3. เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
 4. สนับสนุนการพัฒนาแรงงาน (Reskill & Upskill)
 5. เร่งปฏิรูปกฎระเบียบภาครัฐ ให้เหมาะแก่การดำเนินธุรกิจ

 

ข้อมูลจาก : คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฟื้นฟูหลังโควิด-19 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

#PostCOVID19 #BOT

สมอ. ยกเว้นค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ ลดภาระผู้ประกอบการ

สมอ. ยกเว้นค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ ลดภาระผู้ประกอบการ

 • กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ โดยการออก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ สำหรับ การอนุญาตหรือติดตามผลหลังการอนุญาต กับสมอ. ซึ่งมีอยู่ 2 อัตรา

(ในประเทศ) 10,000 บาท/วัน หรือ 5,000 บาท/ 5 ชั่วโมง/วัน

(ต่างประเทศ) 10,000 บาท/วัน หรือ 5,000 บาท/ 5 ชั่วโมง/วัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 • ระยะเวลาการยกเว้นค่าใช้จ่ายฯ วันที่ 16 มิ.ย.63- วันที่ 30 เม.ย. 64
 • มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก. ค่าธรรมเนียมใบรับรองระบบงาน และค่าธรรมเนียม

การตรวจสอบโรงงานซึ่งมาตรการดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของ สมอ. สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 30,000 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 210 ล้านบาท โดย

(นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์)  โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม

#ผู้ประกอบการ
#ภาคอุตสาหกรรม
#กระทรวงอุตสาหกรรม
#FTIมาตรการการเงิน
#FTICOVID19

X
X