ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

Daily News คณะอนุสนับสนุนสมาชิก ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคงสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 #สภาอุตสาหกรรม #FTI #โควิด19 #COVID19 #คณะสนับสนุนสมาชิก #โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า #นวัตกรรม

ส.อ.ท. มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

#สภาอุตสาหกรรม #สนับสนุนสมาชิก #กิจกรรมเพื่อสังคม #COVID19 #โควิด19 #พระมงกุฎเกล้า #CSR

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบชุด PPE พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา นายจาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายนเรศฤทธิ์ขัดธะสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PPE (Personal Protective Equipment) จานวน 600 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจานวน 125 แกลอน รวมมูลค่า 200,000 บาท จากนายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงจังหวัดพังงา นายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เพื่อนาไปใช้ที่ศูนย์เฝ้าระวังและคัดแยกผู้กักตัว COVID-19 ตลอดจนให้บุคลากรทางการแพทย์ไว้สาหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานทั้งการตรวจหรือรักษากลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามสถานพยาบาล หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆ และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดพังงา นายชัยยันต์ใจเย็นกล่าวว่าทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงได้จัดซื้อชุด PPEPPE และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับใช้ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วย

X
X