กลุ่ม-รองเท้า-หน้าแรก

งานสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบท่อบรรจุก๊าซความดันสูงของหน่วยทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ

งานสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบท่อบรรจุก๊าซความดันสูงของหน่วยทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ...

สามมิตรฉลองครบ 60 ปี เสริมทัพขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย

สามมิตรฉลองครบ 60 ปี เสริมทัพขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย

สามมิตร กรุ๊ปโฮลติ้ง จำกัดผู้นำ ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์เพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์โชลูชั่น...

สถาบันยานยนต์ และ เจโทร เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทย รับมือกฎระเบียบและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า

สถาบันยานยนต์ และ เจโทร เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทย รับมือกฎระเบียบและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

ข่าวเครื่องจักรกล

ข่าวเครื่องจักรกล

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมาตรการช่วยเหลือ SME โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

ส.อ.ท. ร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจและประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน นำร่องแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ขยะพลาสติก และ PM 2.5

ส.อ.ท. ร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจและประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน นำร่องแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ขยะพลาสติก และ PM 2.5

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรอีก 2 หน่วยงาน คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามสนับสนุนภาคธุรกิจและประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืนภายใต้โครงการ TBCSD New Chapter ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (Country issue) เป็นวาระเร่งด่วน คือ การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ขยะพลาสติก และ PM 2.5 โดยจำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือในการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับระบบการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

สำหรับ โครงการ TBCSD New Chapter ในครั้งนี้ จะใช้จุดแข็งของ TBCSD ที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละองค์กรสมาชิกที่เป็นธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศที่มีความมุ่งมั่น และมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและ         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมกันผลักดัน Country issue นี้

 

นายสมชาย  หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะกรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ จะร่วมกับองค์กรพันธมิตรผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ กว่า 10,000 ราย ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยส่งเสริมการจัดการของเสียและซากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น โครงการ PPP Plastic, การจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) รวมถึงพัฒนาสมาชิกให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หรือ Green Procurement ของภาครัฐ โดยส่งเสริมให้สมาชิกมีการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน และรณรงค์ให้สมาชิกใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปัญหา PM 2.5 ได้

 

ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ที่รณรงค์ให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้การรับรอง Green Meetings Certification จาก TBCSD อย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วย” นายสมชาย กล่าว

X
X