10 กรกฎาคม 2562 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์), ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(ดร.ณัฐพล รังสิตพล) และ ประธานกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ (นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม) ร่วมเปิดงาน Medical Device ASEAN 2019 (MDA 2019) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ร่วมจัดสัมมนา เรื่อง Enhanced Medical Industry Collaboration between Thailand & Taiwan เสวนาประสบการณ์การประกอบธุรกิจเครื่องมือแพทย์ระหว่างผู้ประกอบการไทย และไต้หวัน เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีการผลิต และความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและไต้หวัน โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

– Thailand: The Medical & Health Devices Industry Hub of ASEAN

วิทยากร: นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (MeDIC)

– The Evolution of Taiwan’s Healthcare Industries – Recent Trends and New Opportunities

วิทยากร: Kristy Tsun-Tzu Hsu, Director of the Taiwan ASEAN Studies Center (TASC), Chung Hua Institution for Economic Research (CIER), Taiwan (R.O.C.)

– EEC (Eastern Economic Corridor): The New Opportunity for Medical & Healthcare Industry

วิทยากร: นายวิรัตน์ อุปราสิทธิ์, รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (MeDIC)

– Insight of Taiwan’s Healthcare Ecosystem: Collaboration Opportunities between Thailand and Taiwan 

 วิทยากร: Dr. Chien, Chung-Liang, CEO of the Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI)

X
X