การทำ Checklist เพื่อรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม

เพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19

ขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง

1. เข้าไปที่ www.fti.or.th/ipha

2. ดาวน์โหลดเอกสาร Checklist และประเมินสถานประกอบการด้วยตนเอง พร้อมเตรียมภาพถ่ายในข้อที่ต้องแนบภาพถ่าย

3. กรณีที่สถานประกอบการยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP หรือ ISO 22000 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จะต้องผ่านการอบรมความรู้เรื่อง GMP, HACCP และวิธีการทำ Checklist ตามมาตรฐาน IPHA

4. กรอกรายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ

5. แนบไฟล์หลักฐานการได้รับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 22000 หรือหลักฐานการผ่านการอบรมความรู้เรื่อง GMP, HACCP และวิธีการทำ Checklist ตามมาตรฐาน IPHA

6. แนบไฟล์ Checklist ที่ผู้ประเมินและผู้มีอำนาจลงนามได้ลงลายมือชื่อแล้ว และภาพถ่ายตามข้อที่กำหนดหรือกรณีได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนาม ให้แนบหนังสือรับมอบอำนาจเพิ่มเติม

7. กดส่งข้อมูล และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ สำหรับสถานประกอบการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ส.อ.ท. จะต้องชำระค่าออกเอกสารรับรอง 1,000 บาท

X
X