previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของเรา – IRDI Events

บริการหลัก – IRDI Core Services

โครงการความร่วมมือกับภาครัฐ

R&D Matching Service

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

IRDI Training/
Site Visit

 

ข่าวสาร จากสถาบันฯ

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ซึ่งได้รับตำแหน่ง ประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม อีก 1 สมัย

เมื่อพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2563-2565 เป็นครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 357 คน ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอลล์ 1-2 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสุพันธุ์...

บรรยายให้ความรู้ ในงานสัมมนา “The Exporter Forum” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 คุณวีรเวช อรธนาลัย และคุณสรสิช แดงประเสริฐ  ผู้แทนจากโครงการ LEAP สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (IRDI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมบรรยายให้ความรู้ ในงานสัมมนา “The Exporter Forum”...

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2563 (Thailand Research Expo 2020)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมการอภิปรายเรื่อง “การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา” เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโลตัส 5-6 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์...
X
X