Marketing

การตลาด

โครงการ SMEs Pro-Active พร้อมเงินสนับสนุน

สร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ พร้อมเงินสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ 200,000 บาท/ครั้ง

เพิ่มเติม

ระบบธุรกิจบนโลกออนไลน์ F.T.I. - eBusiness

เปิดร้านค้าออนไลน บนเว็บไซต์ FTIebusiness.com เพิ่มยอดขายนำธุรกิจสู่ตลาดโลก B2B E-Commerce

เพิ่มเติม

Business Matching by F.T.I.

การจับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching ช่วยในการบุกเบิกตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสำหรับ SME

เพิ่มเติม

T-GoodTech Matching B2B

ช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเอง และระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างประเทศ

เพิ่มเติม

X
X