คุณสมบัติผู้ยื่นขอการรับรอง Made in Thailand

 • เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทย
 • ครอบคลุมนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
  (ทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับการจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น)

ประโยชน์ของการได้รับรอง Made in Thailand

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Made in Thailand จะได้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ

 • สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ
  ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
 • สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
 • สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
 • สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

เกณฑ์การพิจารณา MiT

 • สูตร 1,2 พิจารณาจากมูลค่าต้นทุนสินค้า MiT จะต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 40%
 • สูตร 3 พิจารณาจาก HS Code
 • สูตร 4 พิจารณาตามเงื่อนไขการผลิต Substantial Transformation (ST)

ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการยื่นเอกสาร คลิกที่นี่!!

ระบบยื่นขอใบรับรอง MiT  : คลิก

ดาวโหลดแบบฟอร์มข้อมูลวัตถุดิบ : คลิก

ประเภทสินค้าตามมาตรฐาน UNSPSC : คลิก

รายการเอกสารแนบ

1. เอกสารการลงทะเบียน

1.1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

1.1.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
1.1.2) ทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับการจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น
1.1.3) หลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.1.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
1.1.5) *กรณีผู้ยื่นไม่ใช่ผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์มของบริษัท (พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ) และอากรแสตมป์ 30 บาท

1.2) กรณีเป็นนิติบุคคล

1.2.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองเอกสาร
1.2.2) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น รง.4, รง.2, กนอ., ฯลฯ
1.2.3) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20)
1.2.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
1.2.5) *กรณีผู้ยื่นไม่ใช่ผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์มของบริษัท (พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ) และอากรแสตมป์ 30 บาท

2. เอกสารการขอรับรองรายการสินค้า MiT

2.1) รูปถ่ายสินค้า 4 มุมมอง(หน้า หลัง ซ้าย ขวา) และรูปถ่ายฉลากสินค้า (แนบรูปทุกรายการสินค้าที่ยื่นขอ MiT)
2.2) ขั้นตอน / ผังกระบวนการผลิตสินค้า
2.3) ใบรับรองมาตรฐานสินค้า
2.4) สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) จาก Supplier
2.5) สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration)

เลขที่ใบรับรอง MiTชื่อสินค้าประเภทสินค้าชื่อสถานประกอบการจังหวัด
ที่ตั้งโรงงานผลิต
วัน/เดือน/ปี
(ออกใบรับรอง)
1MiT6401000001AS103ปิโตรเคมีบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ระยอง28 ม.ค. 2564
2MiT6401000002EVP603ปิโตรเคมีบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ระยอง28 ม.ค. 2564
3MiT6401000003เราสู้ชุด PPEบริษัท ธานรา จำกัดฉะเชิงเทรา28 ม.ค. 2564
4MiT640100000412.4/11-24 8 PR F-33 OTANI TTยางบริษัท ยางโอตานิ จำกัดนครปฐม28 ม.ค. 2564
5MiT6401000005อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัดงาน 222Aอลูมิเนียมบริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัดสมุทรปราการ28 ม.ค. 2564
6MiT6401000006เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน แบบเหล็กรูปรางน้ำเหล็กบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดระยอง28 ม.ค. 2564
7MiT6401000007เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน แบบเหล็กฉากขาเท่ากันเหล็กบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดระยอง28 ม.ค. 2564
8MiT6401000008เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน แบบเหล็กรูปตัวเอชเหล็กบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดระยอง28 ม.ค. 2564
9MiT6401000009เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน แบบเหล็กรูปตัวไอเหล็กบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดระยอง28 ม.ค. 2564
10MiT6401000010เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวยูเหล็กบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดระยอง28 ม.ค. 2564
11MiT6402000011ALUMINIUM COIL, SHEET, PLATES AND STRIPอลูมิเนียมบริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัดปทุมธานี1 ก.พ. 2564
12MiT6402000012ALUMINIUM FOILอลูมิเนียมบริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัดปทุมธานี1 ก.พ. 2564
13MiT6402000013ALUMINIUM ALLOY BILLET 6063อลูมิเนียมเจือบริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัดปทุมธานี2 ก.พ. 2564
14MiT6402000014“บุญเต็ม” (ถังน้ำพลาสติก V72, ขนาดความจุ 1000 ลิตร) ถังน้ำพลาสติกบริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัดสมุทรสาคร3 ก.พ. 2564
15MiT6402000015100063 Motorcycle Tire 60/90-17 A901ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดบริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัดสมุทรสาคร3 ก.พ. 2564
16MiT6402000016Consumer Shopping Bag Bell Brand Size 5" x 9"บรรจุภัณฑ์พลาสติกบริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัดสมุทรสาคร2 ก.พ. 2564
17MiT6402000017Consumer Shopping Bag Bell Brand Size 6" x 11"บรรจุภัณฑ์พลาสติกบริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัดสมุทรสาคร2 ก.พ. 2564
18MiT6402000018Consumer Shopping Bag, Bell Brand Size 6" x 14"บรรจุภัณฑ์พลาสติกบริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัดสมุทรสาคร2 ก.พ. 2564
19MiT6402000019Consumer Shopping Bag, Bell Brand Size 7" x 15"บรรจุภัณฑ์พลาสติกบริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัดสมุทรสาคร2 ก.พ. 2564
20MiT6402000020Consumer Shopping Bag, Bell Brand Size 8" x 16"บรรจุภัณฑ์พลาสติกบริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัดสมุทรสาคร2 ก.พ. 2564
21MiT6402000021Consumer Shopping Bag, Bell Brand Size 9" x 18"บรรจุภัณฑ์พลาสติกบริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัดสมุทรสาคร2 ก.พ. 2564
22MiT6402000022Consumer Shopping Bag Bell Brand Size 12" x 20"บรรจุภัณฑ์พลาสติกบริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัดสมุทรสาคร2 ก.พ. 2564
23MiT6402000023ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.11 (1)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
24MiT6402000024ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.11 (2)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
25MiT6402000025ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.11 (3)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
26MiT6402000026ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.11 (4)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
27MiT6402000027ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.12 (1)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
28MiT6402000028ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.12 (2)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
29MiT6402000029ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.12 (3)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
30MiT6402000030ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.12 (4)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
31MiT6402000031ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.13 (1)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
32MiT6402000032ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.13 (2)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
33MiT6402000033ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.13 (3)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
34MiT6402000034ผ้าไม่ทอทำด้วย 100% โพลีโพรพีลีน พิกัด 5603.13 (4)สิ่งทอบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดสมุทรสาคร4 ก.พ. 2564
35MiT6402000035น้ำพริกปลาทูหอม สูตรเผ็ดน้อย ตราแม่ละมัยอาหารบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัดอุบลราชธานี4 ก.พ. 2564
36MiT6402000036น้ำพริกปลาทูหอม สูตรแซ่บ ตราแม่ละมัยอาหารบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัดอุบลราชธานี4 ก.พ. 2564
37MiT6402000037น้ำพริกปลาทูหอม สูตรต้นตำรับ ตราแม่ละมัยอาหารบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัดอุบลราชธานี4 ก.พ. 2564
38MiT6402000038ปลาทูหอม ขนาดเล็ก (S) ตราเชฟเฮ้าส์อาหารบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัดอุบลราชธานี4 ก.พ. 2564
39MiT6402000039ปลาทูหอม ขนาดใหญ่ (L) ตราเชฟเฮ้าส์อาหารบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัดอุบลราชธานี4 ก.พ. 2564
40MiT6402000040ปลาทูหอม ขนาดกลาง (M) ตราเชฟเฮ้าส์อาหารบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัดอุบลราชธานี4 ก.พ. 2564
41MiT6402000041กรอบโซร่าเซล หน้าตัดไม่เกิน 4 นิ้วอลูมิเนียมบริษัท เค.ซี.(กระทุ่มแบน)อุตสาหกรรม จำกัดสมุทรสาคร5 ก.พ. 2564
42MiT6402000042รางโซร่าเซล หน้าตัดไม่เกิน 4 นิ้วอลูมิเนียมบริษัท เค.ซี.(กระทุ่มแบน)อุตสาหกรรม จำกัดสมุทรสาคร5 ก.พ. 2564
43MiT6402000043ถุงบรรจุและให้อาหารเหลวทางสายให้อาหาร (ENTERAL FEEDING BAG ) รุ่น PFET36TPอุปกรณ์การแพทย์บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัดกรุงเทพมหานคร8 ก.พ. 2564
44MiT6402000044ขวดบรรจุสบู่เหลวหินอ่อน รุ่น CylinderBathroom Amenityบริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัดกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2564
45MiT6402000045ขวดบรรจุสบู่เหลวเซรามิก รุ่น PhuketBathroom Amenityบริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัดกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2564
46MiT6402000046Snito Sunshadeผ้าคลุมกระจกรถยนต์บริษัท มอร์ โดโนแวน จำกัดกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2564
47MiT6402000047UTM ผ้าถัก 55% COTTON # 40/2 , 45% POLYESTER # 150/48/1, PIQUE PLATING, 210 g/m2 78-80"ผ้าถัก (KNITTED FABRIC)บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด นครปฐม9 ก.พ. 2564
48MiT6402000048UTM ผ้าถัก 65% COTTON # 40/1 , 35% POLYESTER # 75/36/1, PLATING SINGLE JERSEY 175g/m2, 72" CUTTABLE WIDTH
ผ้าถัก (KNITTED FABRIC)บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด นครปฐม9 ก.พ. 2564
49MiT6402000049UTM ผ้าถัก 60% COTTON # 26/1 , 40% POLYESTER # 75/72/1, DOUBLE KNIT PIQUE, 180 g/m2, 72" CUTTABLE WIDTH ผ้าถัก (KNITTED FABRIC)บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด นครปฐม9 ก.พ. 2564
50MiT6402000050All-Zeal Clear: วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง แบบใส ชุดขนาดใหญ่วัสดุทันตกรรมบริษัท ดีแอนด์เอ็นรีเสิร์ช จำกัดกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2564
51MiT6402000051อะลูมิเนียมแผ่นบางมีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตรอะลูมิเนียมบริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร10 ก.พ. 2564
52MiT6402000052ฟอยล์ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ สำหรับผลิตฟินระบายความร้อนอะลูมิเนียมบริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร10 ก.พ. 2564
53MiT6402000053ฉากอลูมิเนียม หน้าตัดไม่เกิน 4 นิ้วอะลูมิเนียมบริษัท เค.ซี.(กระทุ่มแบน)อุตสาหกรรม จำกัดสมุทรสาคร10 ก.พ. 2564
54MiT6402000054อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัด ประเภทงานผิวดิบอะลูมิเนียมบริษัท มหานครมิทอล จำกัดสมุทรปร าการ15 ก.พ. 2564
55MiT6402000055P 4200/ Solar Alu Standard Rail 4.2 mอะลูมิเนียมบริษัท พีซีซี ไพศาลสิน จำกัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
56MiT6402000056P6200/ Solar Alu Standard Rail 6.2 m.อะลูมิเนียมบริษัท พีซีซี ไพศาลสิน จำกัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
57MiT6402000057Ammonium Nitrate (Medical Grade) 25 kgsสารเคมีบริษัท ไนเตรทไทย จำกัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
58MiT640200005868% NITRIC ACID (Industrial Grade) Bulk Truck 15 Tonsสารเคมีบริษัท ไนเตรทไทย จำกัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
59MiT640200005968% NITRIC ACID (Industrial Grade) Jerrican 35 kgsสารเคมีบริษัท ไนเตรทไทย จำกัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
60MiT6402000060NITRIC ACID (Photovoltaic Industrial Grade) IBC 1.2 Tonsสารเคมีบริษัท ไนเตรทไทย จำกัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
61MiT6402000061Porous Prill Ammonium Nitrate (ANFO Grade) 1,000 kgsสารเคมีบริษัท ไนเตรทไทย จำกัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
62MiT6402000062Porous Prill Ammonium Nitrate (ANFO Grade) 1,200 kgsสารเคมีบริษัท ไนเตรทไทย จำกัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
63MiT6402000063Porous Prill Ammonium Nitrate (ANFO Grade) 25 kgsสารเคมีบริษัท ไนเตรทไทย จำกัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
64MiT6402000064เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป (พิกัด 72083990) (1) เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
65MiT6402000065เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับโครงสร้างทั่วไป (พิกัด 72083990) (2) เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
66MiT6402000066เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้าง เชื่อมประกอบ (พิกัด 72083990) (3) เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
67MiT6402000067เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ (พิกัด 72083990) (4)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
68MiT6402000068เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป (พิกัด 72083800) (1)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
69MiT6402000069เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับโครงสร้างทั่วไป (พิกัด 72083800) (2)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
70MiT6402000070เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้าง
เชื่อมประกอบ (พิกัด 72083800 ) (3)
เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
71MiT6402000071เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ (พิกัด 72083800) (4)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
72MiT6402000072เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป (พิกัด 72083700) (1)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
73MiT6402000073เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับโครงสร้างทั่วไป (พิกัด 72083700) (2)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
74MiT6402000074เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้าง เชื่อมประกอบ (พิกัด 72083700) (3)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
75MiT6402000075เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ (พิกัด 72083700) (4)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
76MiT6402000076เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป (พิกัด 72083600) (1)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
77MiT6402000077เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับโครงสร้างทั่วไป (พิกัด 72083600) (2)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
78MiT6402000078เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้าง เชื่อมประกอบ (พิกัด 72083600) (3)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
79MiT6402000079เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ (พิกัด 72083600 ) (4)เหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2564
80MiT6402000080UTM ผ้าถัก 63% COTTON # 32/1, 33% POLYESTER # 30/1, 4% SPANDEX # 40/1, PIQUE 2 WAY , 220 - 240 g/m2 , 74 - 76" ผ้าถัก (KNITTED FABRIC)บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด นครปฐม16 ก.พ. 2564
81MiT6402000081ขวดบรรจุสบู่เหลวเซรามิก รุ่น CarnationBathroom Amenityบริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัดกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
82MiT6402000082ขวดบรรจุสบู่เหลวเซรามิก รุ่น DiceBathroom Amenityบริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัดกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
83MiT6402000083เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 10 ชั้นคุณภาพ SD40เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
84MiT6402000084เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 10 ชั้นคุณภาพ SD50เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
85MiT6402000085เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 12 ชั้นคุณภาพ SD40เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
86MiT6402000086เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 12 ชั้นคุณภาพ SD50เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
87MiT6402000087เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 16 ชั้นคุณภาพ SD40เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
88MiT6402000088เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 16 ชั้นคุณภาพ SD50เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
89MiT6402000089เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 20 ชั้นคุณภาพ SD40เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
90MiT6402000090เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 20 ชั้นคุณภาพ SD50เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
91MiT6402000091เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 25 ชั้นคุณภาพ SD40เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
92MiT6402000092เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 25 ชั้นคุณภาพ SD50เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
93MiT6402000093เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 28 ชั้นคุณภาพ SD40เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
94MiT6402000094เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 28 ชั้นคุณภาพ SD50เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
95MiT6402000095เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 32 ชั้นคุณภาพ SD40เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
96MiT6402000096เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 32 ชั้นคุณภาพ SD50เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
97MiT6402000097เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 40 ชั้นคุณภาพ SD40เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
98MiT6402000098เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB 40 ชั้นคุณภาพ SD50เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
99MiT6402000099เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 ชั้นคุณภาพ SR24เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2564
100MiT6402000100MAVELL AIR CONDITIONER/MODEL: MWF-09INV/MWC-09INVเครื่องปรับอากาศบริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดปทุุมธานี18 ก.พ. 2564
101MiT6402000101MAVELL AIR CONDITIONER/MODEL: MVF-10FA21FS/MVC-10FA21FSเครื่องปรับอากาศบริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดปทุุมธานี18 ก.พ. 2564
102MiT6402000102MAVELL AIR CONDITIONER/MODEL:MWF-12INV/MWC-12INVเครื่องปรับอากาศบริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดปทุุมธานี18 ก.พ. 2564
103MiT6402000103MAVELL AIR CONDITIONER/MODEL: MVF-13FA21FS/MVC-13FA21FSเครื่องปรับอากาศบริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดปทุุมธานี18 ก.พ. 2564
104MiT6402000104MAVELL AIR CONDITIONER/MODEL: MWF-18INV/MWC-18INVเครื่องปรับอากาศบริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดปทุุมธานี18 ก.พ. 2564
105MiT6402000105MAVELL AIR CONDITIONER/MODEL: MVF-19FA21FS/MVC-19FA21FSเครื่องปรับอากาศบริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดปทุุมธานี18 ก.พ. 2564
106MiT6402000106MAVELL AIR CONDITIONER/MODEL: MVF-25FA21FS/MVC-25FA21FSเครื่องปรับอากาศบริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดปทุุมธานี18 ก.พ. 2564
107MiT6402000107MAVELL AIR CONDITION/MODEL: MWF-25INV/MWC-25INVเครื่องปรับอากาศบริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดปทุุมธานี18 ก.พ. 2564
108MiT6402000108ไบโอดีเซล โมเดล B100 เชื้อเพลิงดีเซลบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)ปราจีนบุรี18 ก.พ. 2564
109MiT6402000109Pure Glycerine กลีเซอรีนบริสุทธิ์บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)ปราจีนบุรี18 ก.พ. 2564
110MiT6402000110เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ / S-1เครื่องจักรบริษัท ยนต์ผลดี จำกัดนครสวรรค์19 ก.พ. 2564
111MiT6402000111NATURAL LATEX MATTRESที่นอนยางพาราบริษัท เว่ย ฮาว โมลด์ จำกัดชลบุรี19 ก.พ. 2564
112MiT6402000112NATURAL LATEX PILLOWหมอนยางพาราบริษัท เว่ย ฮาว โมลด์ จำกัดชลบุรี19 ก.พ. 2564
113MiT6402000113Billet (Steel grade : SD280 , Cross-section : 150*150 , Length : 11.8 m.) เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
114MiT6402000114Billet (Steel grade : SD280, Cross-section : 150*150 , Length : 12 m.) เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
115MiT6402000115Billet (Steel grade : 3SP, Cross-section : 150*150, Length : 11.8 m. ) เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
116MiT6402000116Billet (Steel grade : 3SP, Cross-section : 150*150, Length : 12 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
117MiT6402000117Billet (Steel grade : 5SP, Cross-section : 150*150, Length : 11.8 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
118MiT6402000118Billet (Steel grade : 5SP, Cross-section : 150*150, Length : 12 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
119MiT6402000119Billet (Steel grade : HRB400, Cross-section : 150*150, Length : 11.8 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
120MiT6402000120Billet (Steel grade : HRB400, Cross-section : 150*150, Length : 12 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
121MiT6402000121Billet (Steel grade : SD40-TEMP, Cross-section : 150*150, Length : 11.8 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
122MiT6402000122Billet (Steel grade : SD40-TEMP, Cross-section : 150*150, Length : 12 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
123MiT6402000123Billet (Steel grade : SDB12W, Cross-section : 150*150, Length : 11.8 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
124MiT6402000124Billet (Steel grade : SDB12W, Cross-section : 150*150, Length : 12 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
125MiT6402000125Billet (Steel grade : SDB16W, Cross-section : 150*150 , Length : 11.8 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
126MiT6402000126Billet (Steel grade : SDB16W, Cross-section : 150*150 , Length : 12 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
127MiT6402000127Billet (Steel grade : SDB2W, Cross-section : 150*150, Length : 11.8 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
128MiT6402000128Billet (Steel grade : SDB2W, Cross-section : 150*150, Length : 12 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
129MiT6402000129Billet (Steel grade : SDB32W, Cross-section : 150*150, Length : 11.8 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
130MiT6402000130Billet (Steel grade : SDB32W, Cross-section : 150*150, Length : 12 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
131MiT6402000131Billet (Steel grade : SWRM15K, Cross-section : 150*150, Length : 11.8 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
132MiT6402000132Billet (Steel grade : SWRM15K, Cross-section : 150*150, Length : 12 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
133MiT6402000133Billet (Steel grade : SWRM8K, Cross-section : 150*150, Length : 11.8 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
134MiT6402000134Billet (Steel grade : SWRM8K, Cross-section : 150*150, Length : 12 m.)เหล็กบริษัท ทีวาย สตีล จำกัดระยอง19 ก.พ. 2564
135MiT6402000135i-TEX FACEMASK SIZE L (60% Cotton #26/1+40%Polyester#75/72/1 Double Knit Pique 72/180G/M2)หน้ากากอนามัยบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
136MiT6402000136i-TEX FACEMASK SIZE L (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)หน้ากากอนามัยบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
137MiT6402000137i-TEX FACEMASK SIZE M (60% Cotton #26/1+40%Polyester#75/72/1 Double Knit Pique 72/180G/M2)หน้ากากอนามัยบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
138MiT6402000138i-TEX FACEMASK SIZE M (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)หน้ากากอนามัยบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
139MiT6402000139i-TEX POLO FEMALE SIZE L (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
140MiT6402000140i-TEX POLO FEMALE SIZE M (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
141MiT6402000141i-TEX POLO FEMALE SIZE S (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
142MiT6402000142i-TEX POLO FEMALE SIZE XL (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
143MiT6402000143i-TEX POLO FEMALE SIZE XS (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
144MiT6402000144i-TEX POLO FEMALE SIZE XXL (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
145MiT6402000145i-TEX POLO MALE SIZE 3XL (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
146MiT6402000146i-TEX POLO MALE SIZE L (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
147MiT6402000147i-TEX POLO MALE SIZE M (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
148MiT6402000148i-TEX POLO MALE SIZE S (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
149MiT6402000149i-TEX POLO MALE SIZE XL (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
150MiT6402000150i-TEX POLO MALE SIZE XS (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
151MiT6402000151i-TEX POLO MALE SIZE XXL (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
152MiT6402000152i-TEX T-Shirt SIZE 3XL (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
153MiT6402000153i-TEX T-Shirt SIZE L (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
154MiT6402000154i-TEX T-Shirt SIZE M (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
155MiT6402000155i-TEX T-Shirt SIZE S (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
156MiT6402000156i-TEX T-Shirt SIZE XL (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
157MiT6402000157i-TEX T-Shirt SIZE XS (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
158MiT6402000158i-TEX T-Shirt SIZE XXL (55% Cotton #40/2+45%Polyester#150/48/1,Pique Plating 78/210G/M2)เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม22 ก.พ. 2564
159MiT6402000159ซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี 1200x2400x20 mm.แผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard)บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด สมุทรสาคร22 ก.พ. 2564
160MiT6402000160ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 2 CORES(MEA)สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
161MiT6402000161ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 6 CORES(MEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
162MiT6402000162ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 12 CORES(MEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
163MiT6402000163ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 24 CORES(MEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
164MiT6402000164ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 48 CORES(MEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
165MiT6402000165ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 96 CORES(MEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
166MiT6402000166ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 216 CORES(MEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
167MiT6402000167ADSS WITH FLAME RETARDANT COMPOUND JACKET ( ADSS-FR ) SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 12 CORES(MEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
168MiT6402000168ADSS WITH FLAME RETARDANT COMPOUND JACKET ( ADSS-FR ) SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 24 CORES(MEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
169MiT6402000169ADSS WITH FLAME RETARDANT COMPOUND JACKET ( ADSS-FR ) SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 48 CORES(MEA)สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
170MiT6402000170ADSS WITH FLAME RETARDANT COMPOUND JACKET ( ADSS-FR ) SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 96 CORES(MEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
171MiT6402000171ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 24 CORES(PEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
172MiT6402000172ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G655 24 CORES(PEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
173MiT6402000173ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 48 CORES(PEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
174MiT6402000174ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G655 48 CORES(PEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
175MiT6402000175ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE SM G652.D 48 CORES(PEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
176MiT6402000176ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE SM G655 48 CORES(PEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
177MiT6402000177ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE SM G652.D 24 CORES(PEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
178MiT6402000178ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE SM G655 24 CORES(PEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
179MiT6402000179FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER CABLE G652.D 24 CORES(PEA)สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
180MiT6402000180FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER CABLE G655 24 CORES(PEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
181MiT6402000181FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER CABLE G652.D 48 CORES(PEA) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
182MiT6402000182FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER CABLE G655 48 CORES(PEA)สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
183MiT6402000183ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER G652.D 24 CORES(UniNet) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
184MiT6402000184ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE SM G652.D 12 CORES(UniNet) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
185MiT6402000185ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE SM G652.D 24 CORES(UniNet)สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
186MiT6402000186Drop wire Twisted (FRP Messenger) SM G652.D 12 CORES(UniNet) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
187MiT6402000187FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER CABLE G652.D 12 CORES(UniNet) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
188MiT6402000188FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING SINGLE MODE OPTICAL FIBER CABLE G652.D 24 CORES(UniNet) สายเคเบิลใยนำแสงบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัดสิงห์บุรี23 ก.พ. 2564
189MiT6402000189ร่มกระดาษสา ลายรูปต่างๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ร่่มบริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัดเชียงใหม่22 ก.พ. 2564
190MiT6402000190เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียม 5% ถึง 13% และแมกนีเซียม 2% ถึง 4% โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสีเหล็กบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัดระยอง23 ก.พ. 2564
191MiT6402000191เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียม 5% ถึง 13% และแมกนีเซียม 2% ถึง 4% โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน เหล็กบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัดระยอง23 ก.พ. 2564
192MiT6402000192เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง เหล็กบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัดระยอง23 ก.พ. 2564
193MiT6402000193เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี เหล็กบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัดระยอง23 ก.พ. 2564
194MiT6402000194แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP260 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
195MiT6402000195แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP265 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
196MiT6402000196แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP270 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
197MiT6402000197แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP300 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
198MiT6402000198แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP305 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
199MiT6402000199แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP310 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
200MiT6402000200แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP315 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
201MiT6402000201แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP320 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
202MiT6402000202แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP325 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
203MiT6402000203แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP335 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
204MiT6402000204แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP340 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
205MiT6402000205แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP345 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
206MiT6402000206แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP350 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
207MiT6402000207แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP355 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
208MiT6402000208แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP360 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
209MiT6402000209แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP365 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
210MiT6402000210แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP370 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
211MiT6402000211แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP375 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
212MiT6402000212แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP380 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
213MiT6402000213แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP385 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
214MiT6402000214แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP390 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
215MiT6402000215แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP395 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
216MiT6402000216แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP400 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
217MiT6402000217แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อโซลาร์ตรอน รุ่น SP405 แผงเซลล์แสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2564
218MiT6402000218i-TEX POLO MALE SIZE S
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
219MiT6402000219i-TEX POLO MALE SIZE M
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
220MiT6402000220i-TEX POLO MALE SIZE L
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
221MiT6402000221i-TEX POLO MALE SIZE XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
222MiT6402000222i-TEX POLO MALE SIZE 2XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
223MiT6402000223i-TEX POLO MALE SIZE 3XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
224MiT6402000224i-TEX POLO MALE SIZE 4XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
225MiT6402000225i-TEX POLO MALE SIZE 5XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
226MiT6402000226i-TEX POLO MALE SIZE 6XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
227MiT6402000227i-TEX POLO MALE SIZE 7XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
228MiT6402000228i-TEX POLO MALE SIZE 8XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
229MiT6402000229i-TEX POLO MALE SIZE 9XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76)
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
230MiT6402000230i-TEX POLO FEMALE SIZE S
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
231MiT6402000231i-TEX POLO FEMALE SIZE M
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
232MiT6402000232i-TEX POLO FEMALE SIZE L
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
233MiT6402000233i-TEX POLO FEMALE SIZE XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
234MiT6402000234i-TEX POLO FEMALE SIZE 2XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
235MiT6402000235i-TEX POLO FEMALE SIZE 3XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE 2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
236MiT6402000236i-TEX FACEMASK SIZE 4XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
หน้ากากอนามัยบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
237MiT6402000237i-TEX FACEMASK SIZE 5XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
หน้ากากอนามัยบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
238MiT6402000238i-TEX POLO FEMALE SIZE 6XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
239MiT6402000239i-TEX POLO FEMALE SIZE 7XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
240MiT6402000240i-TEX POLO FEMALE SIZE 8XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564
241MiT6402000241i-TEX POLO FEMALE SIZE 9XL
(63%COTTON # 32/1,33%POLYESTER #30/1, 4%SPANDEX # 40/1,PIQUE
2 WAY, 220-240 g/m2 74-76")
เสื้อผ้าบริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดนครปฐม23 ก.พ. 2564

ตารางการอบรม MiT

รอบที่ วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อการอบรม กลุ่มผู้เข้าอบรม รูปแบบการอบรม วิทยากร ลงทะเบียน
3 19 ก.พ. 2564 14.00-17.00 กระบวนการรับรองสินค้า MiT ผู้ประกอบการทั่วไป Online(ZOOM) อ.สมบูรณ์พงษ์ คลิก
4 8 มี.ค. 2564 9.00-12.00 กระบวนการรับรองสินค้า MiT ผู้ประกอบการทั่วไป Online(ZOOM) อ.สมบูรณ์พงษ์ คลิก
5 19 มี.ค. 2564 9.00-12.00 กระบวนการรับรองสินค้า MiT ผู้ประกอบการทั่วไป Online(ZOOM) อ.สมบูรณ์พงษ์ คลิก

ตารางการบรรยายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รอบที่ วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อการอบรม กลุ่มผู้เข้าอบรม รูปแบบการอบรม วิทยากร ลงทะเบียน
1 24 ก.พ. 2564 14.00-16.00 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการทั่วไป Online(ZOOM) กรมบัญชีกลาง คลิก
2 11 มี.ค. 2564 14.00-16.00 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการทั่วไป Online(ZOOM) กรมบัญชีกลาง
3 24 มี.ค. 2564 14.00-16.00 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการทั่วไป Online(ZOOM) กรมบัญชีกลาง
X
X