สมัครสมาชิก ส.อ.ท.

Membership

ประเภทสมาชิก และเอกสารประกอบการสมัคร

ประเภทสมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญ – โรงงาน มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 / รง.4) หรือใบรับรอง กนอ.
  • งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 2 ปี)

สมาชิกสามัญ – สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
  • รายชื่อสมาชิกสมาคม

ประเภทสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบ – นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์

สมาชิกสมทบ – บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก

H

ให้คำแนะนำปรึกษาด้าน IT สำหรับสมาชิก

H

การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

H

บริการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า E- C/O เพื่อแสดงแหล่งกำเนินสินค้าจากไทยในการส่งออก ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสะดวกกว่า รวดเร็วกว่า และค่าใช้จ่ายถูกกว่า

H

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค คือ VISA เข้าเมืองประเภทธุรกิจ (Multiple entry) มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าโดยผู้ถือบัตรไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าเมือง 19 ประเทศ และมีช่อง Fast-track lanes สามารถใช้ได้ 21 ประเทศ

H

สิทธิ์ในการถือบัตร BM VIP CARD จากหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

H

การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

H

ให้บริการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากหน่วยงานราชการต่างๆ

H

การตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1) และ (2) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

H

ได้รับเอกสารเวียนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอุตสาหกรรม

H

การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรม / โครงการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมส่วนลดพิเศษ

H

ได้รับทำเนียบสมาชิก พร้อม CD ROM จำนวน 1 ชุด (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

H

สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ E-Business ฟรี (http://ftiebusiness.com)

H

สิทธิ์ในการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration-FIBA หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1

สมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ / และรอรับใบแจ้งหนี้ค่าสมาชิกผ่านทางอีเมล

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามอัตราประเภทที่
สมัครในใบแจ้ง

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติปลายเดือน / และรอรับจดหมายทางไปรษณีย์เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครสมาชิกที่ : member@fti.or.th
คุณศิริรัตน์ โทร.02345 1000 ต่อ 1027 Email : sirirata@fti.or.th
คุณวรพรรณ ต่อ โทร.02345 1000 ต่อ 1030 Email : worapanw@.fti.or.th
คุณสมรัก โทร.02345 1000ต่อ 1209 Email : somruks@fti.or.th

X
X